Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wrocław
85 dni temu
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 80624

Warunki pracy

-praca w siedzibie Urzędu, -wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub pojazdami nieprzystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych, -stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na pierwszym piętrze z dostępem do światła dziennego, -narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, -występowanie uciążliwych warunków pracy: sztuczne oświetlenie, praca siedząca, praca przy monitorze powyżej 4 godzin, -budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie dochodów budżetu państwa w programie finansowo-księgowym,
 • sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań budżetowych Rb-23, Rb-27, w zakresie dochodów budżetu państwa oraz informacji dotyczących rozliczania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tytułu refundacji wydatków poniesionych z budżetu państwa,
 • analizowanie i weryfikowanie kwartalnych sprawozdań Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
 • prowadzenie ewidencji księgowej bankowego rachunku depozytowego oraz rachunków pomocniczych w programie finansowo-księgowym,
 • naliczanie i odprowadzanie zweryfikowanej kwoty dochodów budżetowych na centralny rachunek bieżący budżetu państwa, którego dysponentem jest Minister Finansów,
 • obsługiwanie Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa Trezor oraz informatycznego programu narzędziowego „Sprawozdawczość budżetowa DUW” w zakresie sprawozdania Rb-27ZZ – weryfikowanie, agregowanie i wprowadzanie danych w terminach wynikających z przepisów prawa,
 • analizowanie i ocenianie otrzymanej dokumentacji w sprawach dotyczących umorzenia w całości albo w części lub odroczenia spłaty lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z tytułu gospodarki nieruchomościami,
 • sporządzanie kwartalnych informacji o wykonaniu planu dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego oraz stanie zaległości, zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27ZZ.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rachunkowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości oraz aktów wykonawczych,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz aktów wykonawczych,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • komunikatywność,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe