Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Technical Project Manager [Rekrutacja online]

Ailleron S.A.

Kraków

35 dni temu

Ailleron jest ekspertem w budowaniu rozwiązań technologicznych. Tworzymy innowacyjne produkty dla największych banków, fin-techów, operatorów komórkowych i międzynarodowych sieci hotelowych. Zatrudniamy ponad 600 specjalistów, a z naszymi technologiami na co dzień docieramy do ponad 150 milionów klientów na 4 kontynentach. Nasze biura znajdują się nie tylko w Europie, ale też w Stanach Zjednoczonych, Singapurze i Australii. W Polsce jesteśmy w 4 miastach, a główna siedziba mieści się w Krakowie, gdzie kreujemy nasze produkty i definiujemy strategie ich rozwoju i promocji. Międzynarodowe środowisko pozwala nam doskonale orientować się w potrzebach zróżnicowanego rynku i już dziś kreować nowoczesne trendy.

Technical Project Manager [Rekrutacja online]
Miejsce pracy: Kraków
Projekt: Post-startup z Doliny Krzemowej (500+ pracowników, bardzo dynamiczny rozwój) pozyskali prawie 300M USD finansowania, wyceniani na 800M (unicorn soon), inwestuje w nich m.in. Peter Thiel. Projekt, w który jesteśmy zaangażowani jest stricte backendowy, związany z przeszukiwaniem i analizą olbrzymiej ilości danych (search engine). Nasz zespół ma dużą samodzielność w doborze technologii i rozwiązań, które będą wykorzystywane w systemie.
 
Obowiązki:
 • Wsparcie oraz zarządzanie zespołami (1-2 zespoły, 4-6 osób w każdym),
 • Nadzór nad realizacją projektów,
 • Współpraca z innymi działami w firmie,
 • Stały kontakt i budowanie relacji z klientem.
Wymagania:
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w developmencie (dowolny język) oraz 2-3 letnie doświadczenie na stanowisku managerskim,
 • Praktyczne doświadczenie w Agile & Lean (mile widziane doświadczenie w pracy z Kanbanem),
 • Wiedza z zakresu CI/CD,
 • Znajomość podstawowych zagadnień związanych z infrastrukturą (Kubernetes, AWS),
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego
 • Gotowość do pracy w godzinach popołudniowych (do godz. 20:00),
 • Gotowość do wyjazdów służbowych do Kalifornii (nie wcześniej niż maj 2021).
Oferujemy:
 • Pakiet dodatkowych benefitów: karta MultiSport, opieka zdrowotna, ubezpieczenie na życie, biblioteka
 • 80h w roku na rozwój własny (lekcje angielskiego, szkolenia i konferencje, Akademia Ailleron, Ailleron Talks, Centra Kompetencji, Hackathony)
 • Premie finansowe za polecenia wewnętrzne pracowników
 • Elastyczne godziny pracy
 • Pakiet relokacyjny
 • Codziennie świeże owoce i najlepsza kawa!
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w CV, powyższym formularzu i w toku postępowania rekrutacyjnego przez Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie oraz przez inne podmioty z grupy Ailleron (wskazane powyżej w klauzuli informacyjnej) – do celów przyszłych procesów rekrutacyjnych, które mogą być prowadzone przez te podmioty.
 • Administratorem danych osobowych, które zebrane zostaną o Tobie będzie każdorazowo ta spośród wymienionych poniżej spółek z Grupy Ailleron, która prowadzi rekrutację (dalej zwana „Ogłoszeniodawca”):
  a) Ailleron Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000385276 (dalej: „Ailleron”), lub
  b) Software Mind Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411748, lub
  c) Software Mind Outsourcing Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000349565, lub
  d) Software Mind Nordics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724647, lub
  e) Hoteliga International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699940.
  W sytuacji natomiast, gdy wyrazisz dodatkowo swoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych do przyszłych rekrutacji administratorem Twoich danych osobowych będzie Ailleron S.A., a także ta z wymienionych powyżej spółek z Grupy Ailleron, która wyrazi zainteresowanie Twoją kandydaturą.
 • Dane kontaktowe. W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz skontaktować się:
  a) adres – ul. prof. Michała Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków,
  b) za pomocą wiadomości e-mail: dane.osobowe@ailleron.com
 • Cel, zakres i podstawy prawne przetwarzania danych. Przetwarzamy tylko takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane lub zostaną nam udostępnione lub zostaną zebrane przez nas w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego o ile:
  a) dane te są niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego, w tym wynikającego z art. 22 1 Kodeksu pracy, to jest dane w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, wykształcenie kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia lub
  b) dane te są niezbędne w celu zawarcia i późniejszego wykonania umowy z Tobą, to jest w szczególności dane do wpisania w treści zawieranej umowy w przypadku pozytywnego efektu rekrutacji lub
  c) dane te są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest:
  • wybrania odpowiedniego kandydata dającego rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków, to jest dane zebrane przez nas w toku działań rekrutacyjnych, np. w notatkach sporządzonych w trakcie rozmów z Tobą, inne niż wskazane w lit. a) i b) powyżej, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu,
  • dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi (w zakresie wszystkich zebranych danych) – w zakresie wszystkich Twoich danych,
  • weryfikacji, czy brałeś udział w rekrutacji oraz z jakiego źródła pozyskane zostały Twoje dane osobowe na potrzeby realizacji naszych praw i zobowiązań wynikających z umów z osobami trzecimi – w zakresie imienia, nazwiska, adresu email oraz sposobu zebrania danych,
  • archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych posiadanych danych, w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych (w zakresie wszystkich zebranych danych) – w zakresie wszystkich Twoich danych,
  d) a w zakresie innym niż wskazany w lit. a) – c) powyżej – jeżeli na ich przetwarzanie udzieliłeś nam swoją zgodę, w tym poprzez swoje oświadczenie lub wyraźne działanie potwierdzające, jak przekazanie nam Twojego CV lub listu motywacyjnego zawierającego takie dane, bądź innych dokumentów np. referencji, podanie w wiadomości lub w trakcie rozmowy.
 • Okres przechowywania danych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane:
  a) do celów związanych z rekrutacją na konkretne ogłoszenie - od dnia ich zebrania do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego oraz poinformowania o wyniku tego procesu rekrutacyjnego (i w przypadku pozytywnego jego efektu – do czasu zawarcia umowy),
  b) do celów związanych z udziałem w przyszłych rekrutacjach (w przypadku udzielenia przez Ciebie zgody na dalsze przetwarzanie Twoich danych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych) – od dnia wyrażenia zgody przez okres kolejnych 36 miesięcy lub do chwili wycofania udzielonej przez Ciebie zgody,
  c) do celu obrony przed Twoimi ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia naszych roszczeń – od dnia zakończenia każdego z procesów rekrutacyjnych, w których będziesz brać udział, do upływu okresu przedawnienia Twoich lub naszych roszczeń, nie dłużej jednak niż do dnia skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
  d) do celów realizacji naszych praw i zobowiązań wynikających z umów z osobami trzecimi – od dnia zebrania tych danych do czasu wygaśnięcia albo przedawnienia naszych praw i zobowiązań, nie dłużej jednak niż do dnia skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
  e) do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych obowiązującą u Ogłoszeniodawcy, nie dłużej jednak niż do dnia skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.
 • Informacje o źródle pochodzenia danych. Może dochodzić do sytuacji, gdy nie pozyskaliśmy Twoich danych osobowych bezpośrednio od Ciebie, lecz od osób trzecich. Postaramy się, byś każdorazowo został o takiej sytuacji poinformowany, jak również zadbamy, by zebranie tych danych odbyło się w oparciu o odpowiednią podstawę prawną (np. Twoją zgodę lub przepis prawa). Dane takie możemy pozyskać w szczególności:
  a) od osób polecających Cię jako kandydata – w sytuacji, gdy Twoje dane przekaże nam uczestnik programu poleceń. W takiej sytuacji osoba polecająca Cię powinna zadbać o uzyskaniu podstawy prawnej, by przekazać nam Twoje dane,
  b) od innych osób trzecich – w sytuacji, gdy wyrazisz nam zgodę na kontakt z takimi osobami, np. do celów potwierdzenia zdobytego wykształcenia lub doświadczenia zawodowego,
  c) ze źródeł powszechnie dostępnych, jak media społecznościowe i zamieszczony tam Twój profil.
 • Odbiorcy danych. Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione jedynie:
  a) osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, rekrutacji, komunikacji elektronicznej, hostingu), a także ich podwykonawcom,
  b) podmiotom z grupy kapitałowej Ailleron (podmiotom powiązanym z Ailleron), w szczególności gdy świadczą one sobie wzajemnie usługi, lub w ramach wewnętrznych celów administracyjnych grupy Ailleron (np. gdy wynika to z organizacji zadań w ramach grupy),
  c) odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,
  d) innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych osób fizycznych lub dla dobra ogółu.
 • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich. Wskazani powyżej odbiorcy danych mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku odbiorców spoza EOG zadbamy, aby dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych, w tym stosowali standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub byli uczestnikami programu UE-USA Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 • Uprawnienia. W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych w punkcie 1.
  a) Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy, lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie każdej kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.
  b) Prawo do wycofania zgody. Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzielona zgodę, masz prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.
  c) Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe
  kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś nas o tym zawiadomił.
  d) Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.
  e) Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.
  f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.
  g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Poznaj stanowisko: Kierownik Projektu 
Kierownik projektu jest to osoba najbardziej odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy wyznaczonego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia ostatecznego celu projektu. Warto podkreślić, iż zakres obowiązków tego pracownika w głównej mierze zależy od projektu, m.in. jest to.: zarządzanie projektem, od pomysłu do gotowego produktu, zarządzanie zespołem ...
Praca Kierownik Projektu