Asystent (Recepcjonista / Recepcjonistka)
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
Warszawa
specjalista junior / mid / asystent
pełny etat
umowa o pracę / zlecenie
3 dni temu

Dołącz do Biura Rozwoju Organizacyjnego

Asystent (Recepcjonista / Recepcjonistka)
Miejsce pracy: Warszawa
Kogo szukamy
 • Szukamy osób na stanowisko Asystenta (Recepcjonistki / Recepcjonisty) w Dziale Administracyjnym w Biurze Rozwoju Organizacyjnego.
 • Chcemy zatrudnić dwie osoby na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki
 • Przyjmowanie i obsługa procesów administracyjno– biurowych.
 • Obsługa recepcji Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
 • Przyjmowanie i obsługa gości, prowadzenie kalendarza wizyt gości.
 • Łączenie rozmów telefonicznych.
 • Dbanie o właściwy obieg dokumentów i korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej.
 • Udział w obsłudze innych procesów administracyjno-biurowych.
 • Przygotowanie pism na polecenie Dyrektora Biura.
 • Obsługa urządzeń biurowych.
 • Dbałość o pozytywny wizerunek Agencji.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania
 • Wykształcenie średnie.
 • Co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku.
 • Znajomość zasad dotyczących sporządzania dokumentów.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1.
 • Dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności MS Excel.
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Rozwinięte umiejętności organizacyjne.
 • Komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
 • Dokładność, rzetelność i odpowiedzialność.
 • Skuteczne zarządzanie czasem pracy.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Wykształcenie wyższe.
 • Doświadczenie w pracy z dokumentacją.
 • Znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
Sprawdź co oferujemy
 • Pakiet szkoleń.
 • Premie kwartalne do 10%.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
 • Pomoc świąteczną.
 • Zapomogi.
 • Niskooprocentowane pożyczki.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty należy składać w terminie do: 15 czerwca 2021 r. (decyduje data wpływu oferty do Agencji) koniecznie z dopiskiem na CV oraz kopercie / w temacie wiadomości e-mail: „Ogłoszenie nr ARM 37/Z/BRO/06/21”:

 • elektronicznie na adres rekrutacja@rars.gov.pl
 • drogą pocztową na adres:
  Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
  ul. Grzybowska 45
  00-844 Warszawa
 • osobiście w siedzibie Centrali RARSw godzinach7.30-15.30 Recepcja ARM, XI piętro.
Kto przetwarza moje dane osobowe i na jakich zasadach?
 • Administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (adres siedziby: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45), jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
 • Dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy, tj. obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane są w celu zawarcia umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Do przetwarzania przez pracodawcę danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. szczególne kategorie danych osobowych), niezbędna jest zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie.
 • Dane osobowe przetwarzane są nie dłużej, niż do zakończeniu naboru, a w przypadku zatrudnienia osoby, której dane osobowe dotyczą – przez okres ustalony powszechnymi przepisami prawa pracy.
 • Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 • Podanie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych w zakresie wynikającym z 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do ubiegania się o zatrudnienie w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.
 • Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Prezesa RARS inspektorem ochrony danych osobowych poprze mail: iod@rars.gov.pl lub tel.: 22 360 92 37.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

Aplikuj teraz

Poznaj

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych

Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych (RARS) przejęła zadania Agencji Rezerw Materiałowych (ARM). Aby odzwierciedlić rzeczywisty zakres zadań i kompetencji Agencji, zmieniono jej nazwę oraz podległość. Tworzenie i utrzymywanie rezerw strategicznych zostało wpisane w dziedzinę bezpieczeństwa narodowego (a tym samym zarządzania kryzysowego).