Asystent w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Analityki Biochemicznej na Wydziale Farmaceutycznym
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
Kraków
asystent
część etatu
umowa o pracę
5 dni temu

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum jest spadkobiercą ponad 650-letniej tradycji w kształceniu wysokospecjalistycznych kadr medycznych dla całego systemu ochrony zdrowia. Jako część Uniwersytetu Jagiellońskiego, w październiku 2019 roku znalazł się na liście 10 uczelni badawczych, wyłonionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (priorytetowy Obszar Badawczy QLife. Jakość badań dla jakości życia).

 

 Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie 
poszukuje pracownika w wymiarze ½ etatu na stanowisko:


Asystent w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych w Zakładzie Analityki Biochemicznej na Wydziale Farmaceutycznym
Miejsce pracy: Kraków


Wymagania:
 • posiadanie stopnia naukowego doktora (lub w wyjątkowych sytuacjach tytułu zawodowego magistra)  w dziedzinie nauk farmaceutycznych (analityka medyczna, farmacja) lub nauk biologicznych (biochemia, biotechnologia).
 • Ze względów formalnych oferta pracy nie dotyczy aktualnych uczestników studiów doktoranckich prowadzonych przez Collegium Medicum;
 • doświadczenie w pracy badawczej, w tym  praktyczna znajomość metodyki badań biochemicznych i technik biologii molekularnej (szczególnie w zakresie oceny metabolizmu ssaków);
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 • dorobek naukowy udokumentowany publikacjami; 
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność pracy zespołowej, zaangażowanie w badania naukowe, chęć uczenia się i motywacja do systematycznej pracy.
 • dodatkowym atutem będą:
  • uprawnienia i doświadczenie w pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi;
  • prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

dla kandydata do pracy

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony­ osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu w ramach wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą – Kodeks pracy;

- przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania danych osobowych dotyczy danych, które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy – Kodeks pracy.
Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolne.

Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia z Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach określonych w RODO.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: dzial.nauki@uj.edu.pl lubpocztą tradycyjną na adres: Dział Nauki CM, ul. św. Anny 12, 31-008 Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w Dziale Nauki CM, ul. Podwale 3 II piętro, 31-118 Kraków.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji aniprofilowania.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.
Aplikuj szybko
?  Co oznacza „Aplikuj szybko”?
„Aplikuj szybko” oznacza, że jednym kliknięciem zaaplikujesz na ogłoszenie. Pracodawca otrzyma CV użyte przez Ciebie przy wcześniejszym aplikowaniu lub ostatni dodany przez Ciebie plik w Moje CV. Aby skorzystać z funkcji “Aplikuj szybko” musisz być zalogowany.

Poznaj

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

Podobne oferty