Asystent

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie

Olsztyn

9 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 76593

Warunki pracy

Praca terenowo – biurowa, praca poza siedzibą urzędu w związku z wykonywaniem czynności pomocniczych podczas kontroli podległych jednostek na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy, pomieszczenie biurowe znajduje się na I piętrze, w budynku znajduje się winda, urząd nie posiada samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • monitorowanie dostępności produktów leczniczych, przeprowadzanie analiz zebranych raportów i przedstawianie wniosków bezpośredniemu przełożonemu,
 • przygotowywanie pod nadzorem kierownika działu nadzoru i kontroli nad obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi projektów zgód na posiadanie i stosowanie w celach medycznych, stosowanie do badań klinicznych oraz stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych produktów leczniczych zawierających w swoim składzie środki odurzające lub substancje psychotropowe zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • koordynowanie pod nadzorem kierownika działu nadzoru i kontroli nad obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi przestrzegania terminowości postępowań administracyjnych prowadzonych w celu wydania decyzji nakazującej usunięcie nieprawidłowości stwierdzonych podczas czynności kontrolnych z zachowaniem terminów doręczeń, zawiadomień i innych postępowań prowadzonych przez Inspekcję Farmaceutyczną,
 • prowadzenie pod nadzorem kierownika działu nadzoru i kontroli nad obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi postępowań w związku z naruszniem art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne,
 • przygotowywanie na bieżąco zestawień zadań realiowanych przez dział z uwzględnieniem terminów doręczeń i zawiadomień,
 • przygotowywanie pod nadzorem kierownika działu nadzoru i kontroli nad obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi projektów dokumentów umożliwiających wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze,
 • wykonywanie czynności pomocniczych pod nadzorem inspektora farmaceutycznego/starszego inspektora farmaceutycznego podczas kontroli działalności aptek, punktów aptecznych, działów farmacji szpitalnej i placówek obrotu pozaaptecznego.
 • przygotowywanie pod nadzorem bezpośredniego przełożonego zestawień obejmujących informacje o niepożądanych odczynach poszczepiennych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie zawodowe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • Odporność na sytuacje stresujące,
 • Umiejetność sporządzania pism w postępowaniu administracyjnym,
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Dobra organizacja pracy
 • Prawo jazdy kat. B używane w codziennej praktyce
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość specyfiki i zadań Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo farmaceutyczne,
 • odpowiedzialność, terminowość, dokładność,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2021-04-16 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie
  ul. 1 Maja 13,13A,13B lokal 104
  10-117 Olsztyn
  z dopiskiem „Oferta pracy- Asystent”

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dla kandydata w związku z procesem rekrutacji


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO − informujemy, że:  1. Administrator danych osobowych (ADO)


  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach zadań realizowanych przez Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie jest Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny ul.  1  Maja  13,  13A,  13B, 10-117 Olsztyn, tel. 89/519-04-29.  1. Inspektor Ochrony Danych


  Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych listownie na adres siedziby administratora: Inspektor Ochrony Danych ul. 1 Maja 13, 13A, 13B, 10-117 Olsztyn, za pośrednictwem poczty elektronicznej e:mail: iod@wif-olsztyn.pl, lub telefonicznie: 89/5190429.  1. Cele i podstawy przetwarzania

  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w korpusie służby cywilnej organizowanego na podstawie ustawy o służbie cywilnej.

  3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy, tj.: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

  4. Inne Państwa dane osobowe, np. numer telefonu, adres mailowy, wizerunek (zdjęcie), przetwarzane będą na  podstawie Państwa zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

  5. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane szczególne ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne lub biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym momencie – na podstawie art.9 ust. 2 lit. a RODO.

  6. Okres przechowywania danych


  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu naboru:  1. jeżeli Państwa kandydatura nie zostanie uwzględniona w protokole naboru, Państwa oferty będą komisyjnie niszczone w ciągu miesiąca od dnia zakończenia naboru, za wyjątkiem ewentualnych oryginałów dokumentów, które będą odsyłane,

  2. w przypadku uwzględniania Państwa kandydatury w protokole naboru Państwa dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, z  zachowaniem przepisów dotyczących archiwizacji dokumentacji,

  3. do czasu odwołania zgody,

  4. w przypadku nawiązania stosunku pracy dane będą przetwarzane na podstawie Kodeksu pracy i ustawy o  służbie cywilnej.

  5. Odbiorcy danych

  6. W przypadku spełnienia wymagań formalnych naboru, Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w  Olsztynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Inspektoratu,

  7. Jeśli Państwa kandydatura zostanie uznana za najlepszą w procesie naboru, Państwa dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego będą upowszechniane w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w  Olsztynie, na tablicy informacyjnej w siedzibie Inspektoratu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

  8. Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz Warmińsko  –  Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, takim jak operator pocztowy  –  Poczta Polska.

  9. Prawa osób, których dane dotyczą


  Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:  • prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich  kopii;

  • prawo żądania ich sprostowania (poprawiania);

  • prawo żądania ich usunięcia, w przypadku uznania, że nie ma podstawy do tego, aby przetwarzano dane osobowe, jednakże dane osobowe nie mogą być usunięte w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego, a nadto z uwagi na konieczność wywiązania się przez Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania danych lub wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w  ramach władzy publicznej powierzonej Warmińsko – Mazurskiemu Inspektorowi Farmaceutycznemu;

  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

  • prawo do przenoszenia danych (jednakże to prawo nie ma zastosowania w przypadku, gdy dane osobowe są  przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi);

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych


  Podanie danych osobowych  w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w  postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. Podanie innych danych, w  zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  1. Profilowanie, zautomatyzowane podejmowanie decyzji


  Państwa dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu i nie będą przekazywane do  państw trzecich.  1. Prawo do wniesienia skargi


  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


   

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych