Asystent
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Szczecin
3 dni temu
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie
Zachodniopomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Szczecin
Ogłoszenie o naborze Nr 90814

Warunki pracy

Praca w urzędowym laboratorium weterynaryjnym  oraz kontynuacja badań w niektóre dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta); kontakt ze  szkodliwymi czynnikami zakaźnymi i substancjami chemicznymi , wykonywanie badań bakteriologicznych, molekularnych, mikroskopowych oraz innych biologicznych i wizualno-wagowych, kontakt z klientami laboratorium w zakresie działalności pracowni,sporządzanie zapisów oraz prowadzenie książęk i rejestrów wynikających z systemu zarządzania jakością, opracowywanie wyników badań oraz sporządzanie sprawozdań z badań,obsługa  i sprawdzanie sprzętu laboratoryjnego, wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych.


Konieczność zachowania szczególnej ostrożności i dokładności. Obligatoryjne zachowanie wymogów SZ- systemu zarządzania. Praca w zespole, często pod presją czasu z wykorzystaniem  sprzętu laboratoryjnego oraz niezbędnych odczynników.


Praca wykonywana jest w budynku biurowo-laboratoryjnym na trzecim piętrze nie posiadającym podjazdu, brak jest odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.


Praca wykonywana w podstawowym systemie czasu pracy

Zakres zadań

 • Wykonywanie badań mikrobiologicznych, molekularnych, mikroskopowych i wizualnych próbek pasz i próbek środowiskowych zgodnie z normami/procedurami badawczymi/przepisami.
 • Przyjmowanie i rejestracja próbek do badań, kontakt z klientami laboratorium w zakresie działalności pracowni.
 • Prowadzenie zapisów technicznych związanych z badaniami w celu udokumentowania toku badania. Opracowywanie wyników badań, a także sporządzanie sprawozdań z badań.
 • Obsługa i sprawdzanie wyposażenia w ramach nadanych upoważnień oraz utrzymywanie go w należytym stanie technicznym.
 • Prowadzenie rejestrów odczynników oraz planowanie rodzaju i ilości środków niezbędnych do realizacji zadań (przeprowadzenia badań).
 • Opracowywanie, modyfikacja i weryfikacja metod oraz monitorowanie ważności wyników badań.
 • Uczestniczenie w utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania w laboratorium według PN-EN ISO/IEC 17025, również w zakresie uczestnictwa w kontrolach zewnętrznych i wewnętrznych metod badawczych .

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe magisterskie z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej (mikrobiologiczne, biotechnologiczne, biologiczne)
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w laboratorium mikrobiologicznym lub molekularnym

 • znajomość praktyczna i teoretyczna podstawowych technik badawczych stosowanych w laboratorium mikrobiologicznym i molekularnym,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność podejmowania decyzji oraz umiejętność organizowania i planowania pracy,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, Word, Exel,
 • biegłość w obliczeniach matematyczno-chemicznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.
 • zdolność analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • szkolenie z metod badawczych stosowanych w laboratorium mikrobiologicznym , techniki PCR, normy PN-EN ISO/EC-17025,
 • doświadczenie w nadzorze nad wyposażeniem pomiarowym,
 • znajomość zasad funkcjonowania systemu zarządzania jakością w laboratorium wg PN-EN ISO 17025,
 • staranność, obowiązkowość, dyspozycyjność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-18 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie 71-337 Szczecin ul. Ostrawicka 2 z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – asystent Pracownia Higieny Pasz ZHW Szczecin”

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. • Administrator danych i kontakt do niego: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie - 91 48 98 200 • Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych Osobowych - 91 48 98 48 • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej • Informacje o odbiorcach danych: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Szczecinie 71-337 Szczecin ul. Ostrawicka 2 • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) • Uprawnienia: o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane