Podreferendarz

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

Biała Podlaska

393 dni temu

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Podreferendarz
Miejsce pracy: Biała Podlaska
Ogłoszenie o naborze Nr 46701

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu, toalet, wind. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Monotonia pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych zmierzających do wyegzekwowania nieuiszczonych należności wynikających z kar pieniężnych nałożonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego w związku z naruszeniem obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej, w tym sporządzanie projektów pism w postępowaniu, tj. zawiadomienia, wezwania, informacje, postanowienia.
 • Sporządzanie i ewidencjonowanie upomnień oraz tytułów wykonawczych w sprawach, w których nie opłacono w ustawowym terminie kar pieniężnych nałożonych w związku z naruszeniem obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej.
 • Współpraca z organami egzekucji administracyjnej oraz bieżące monitorowanie etapów toczących się postępowań egzekucyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych wraz z aktami wykonawczymi;
 • Znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Znajomość prawa administracyjnego i procedury administracyjnej;
 • Umiejętność obsługi komputera i pakietu Microsoft Office;
 • Komunikatywność, współpraca w zespole, organizacja pracy własnej, orientacja na klienta, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent 
  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Praca Referent