Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie

Warszawa

26 dni temu

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 63644

Warunki pracy

• Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę;
• 13.ste wynagrodzenie, dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody uznaniowe, jubileuszowe;
• Możliwość pracy z ekspertami z różnych dziedzin;
• Możliwość rozwoju zawodowego;
• Możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie oraz opieki medycznej;
• Przyjazne środowisko pracy (elastyczny czas pracy, możliwość rozwoju pasji, klimatyzowane pomieszczenia, kiosk, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, bufet, poczta, bankomat);
• Dofinansowanie do sportu i kultury, wczasy pod gruszą, zniżki PKP;
• Doskonała lokalizacja urzędu w centrum Warszawy;
• Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności;
• Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
• Praca w terenie;
• Zagrożenie naciskami grup przestępczych;
• Zagrożenie korupcją;
• Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Zakres zadań

 • Kształtowanie i realizowanie polityki w zakresie współdziałania, opracowanie i wdrożenie zasad Programu Współdziałania. Określanie i wdrażanie nowych form działania i innowacyjnych rozwiązań dotyczących prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych oraz wymagań dla kluczowych podatników w zakresie transparentności i współpracy wraz z określaniem i aktualizowaniem standardu ram wewnętrznego nadzoru podatkowego i przygotowywaniem wyjaśnień dotyczących jego stosowania.
 • Planowanie, prowadzenie, koordynowanie audytów podatkowych realizowanych wobec podmiotów aplikujących o podpisanie umowy o współdziałanie lub objętych tą umową.
 • Opracowywanie projektów umów o współdziałanie i projektów porozumień podatkowych, w tym we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi MF oraz nadzorowanie przestrzegania zakresu porozumień podatkowych oraz zasad współdziałania określonych w umowie o współdziałanie.
 • Współpraca z jednostkami podległymi przy realizacji audytów podatkowych, sporządzaniu profilu podatnika i ocenie ryzyka podatnika oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych oraz Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie zadań realizowanych w ramach współdziałania.
 • Planowanie, organizowanie, rozdzielanie oraz koordynowanie i monitorowanie prac członków zespołu audytowego, wchodzących w jego skład z ramienia jednostek KAS (IAS/WUS/UCS/KIS) pod kątem poprawności i stopnia wykonania audytów podatkowych. Sporządzanie dokumentacji audytowej, opracowywanie dla Szefa KAS projektów opinii i zaleceń z przeprowadzonego audytu.
 • Prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową w zakresie dużych podmiotów, w tym identyfikowanie i analizowanie rozwiązań stosowanych przez inne administracje podatkowo- celne oraz podmioty komercyjne mogących mieć wpływ na zmianę zasad współpracy z kluczowymi podatnikami.
 • Prowadzenie we współpracy z Wydziałem Analiz i Wsparcia Kontroli Kluczowych Podmiotów oceny możliwości objęcia kluczowego podmiotu Programem Współdziałania, w tym budowanie profilu podatnika i ocena ryzyka podatnika oraz współpraca z Wydziałem Zarządzania Relacjami z Kluczowymi Podmiotami w zakresie rozwoju i udoskonalania funkcjonowania Programu Współdziałania oraz nowych form działania dotyczących prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych oraz wymagań dla kluczowych podatników w zakresie transparentności, a także współpraca z interesariuszami w zakresie udoskonalania funkcjonowania Programu Współdziałania.
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Finansów w zakresie realizacji Programu Współdziałania, a także z kluczowymi podmiotami oraz innymi podmiotami zewnętrznymi w zakresie rozwoju Programu Współdziałania oraz nowych form współpracy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie uzupełnione o studia podyplomowe na kierunku audyt lub compliance lub prawo podatkowe lub rachunkowość lub zarządzanie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze podatków lub w obszarze finansów publicznych lub obszarze kontroli i audytu
 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie umożliwiającym płynne porozumiewanie się językiem, również przy tworzeniu pisemnych wypowiedzi w zakresie realizowanych zadań.
 • Znajomość problematyki podatkowej krajowej i międzynarodowej (prawa w zakresie finansów, rachunkowości, podatków, administracji i prawa gospodarczego)
 • Znajomość procesu prowadzenia audytu
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), ani niebycie ich współpracownikiem
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Studia podyplomowe z zakresu zarządzania ryzykiem
 • Kwalifikacje zawodowe do przeprowadzania audytu podatkowego: (co najmniej jedno z poniższych wymagań): a) Certified Internal Auditor (CIA), b) Certified Government Auditing Professional (CGAP), c) Certified Information Systems Auditor (CISA), d) Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), e) Certified Fraud Examiner (CFE), f) Certification in Control Self-Assessment (CCSA), g) Certified Financial Services Auditor (CFSA),h) Chartered Financial Analyst (CFA) i) Approved Compliance Officer(ACO), j) Approved Financial Compliance Officer (AFCO), k) Approved Compliance Expert (ACE), l) Approved Public Administration Compliance Officer (APCO), ł) Certified Risk Manager (CRM), m) Certyfikat oceny jakości audytu wewnętrznego (QA) n) uprawnienia biegłego rewidenta o) dwuletnia praktyka w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjna, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona zgodnie z odrębnymi ustawami do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych
 • Znajomość procesu oraz standardów zarządzania ryzykiem
 • Znajomość ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Znajomość międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych