Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Białystok
60 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 81809

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.

 • budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy

 • platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • dekretuje i księguje zdarzenia gospodarcze, których stroną jest Oddział w tym związanych z realizacją programów rządowych
 • analizuje wykonanie wydatków w celu zapewnienia ich zgodności z planem finansowym, uzgadnia limity asortymentowe w tym związanych z realizacją programów rządowych
 • koordynuje i uzgadnia konta księgowe i uczestniczy w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej i statystycznej
 • koordynuje wykorzystanie środków w układzie paragrafowym oraz uzgadnia limity asortymentowe
 • współpracuje z Naczelnikiem Wydziału przy sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej i statystycznej oraz sporządza półroczne i roczne analizy wydatków wraz z załącznikami
 • koordynuje prowadzenie ewidencji księgowej ilościowo – wartościowej majątku rzeczowego oraz przeprowadza roczną inwentaryzację
 • koordynuje prowadzenie windykacji należności Oddziału
 • współpracuje z wydziałami w zakresie weryfikacji zgodności z danymi księgowymi wydatków wykazanych w programach inwestycyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze finansów i rachunkowości
 • wiedza z zakresu przepisów o rachunkowości, finansach publicznych, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • posiadanie kompetencji:  wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,  rzetelność,  organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,  współpraca,  komunikacja
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu finansów publicznych
 • znajomość procedur prawa administracyjnego
 • umiejętność obsługi programu księgowego SAP
 • przeszkolenie w zakresie rachunkowości budżetowej