Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Białystok
61 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 81824

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-         praca w terenie.


-         krajowe wyjazdy służbowe


-         obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-         praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.


-         budynek Oddziału i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy


-         platforma dla osób niepełnosprawnych na poziom parteru, brak windy do pomieszczeń biurowych na piętrze,


-         praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy w zakresie geologii, hydrogeologii i geotechniki, sprawdza, opiniuje, weryfikuje i dokonuje merytorycznego odbioru dokumentacji projektowej w zakresie geologiczno – inżynierskim, hydrogeologicznym i geotechnicznym w celu przygotowania inwestycji do realizacji w ramach działań związanych z realizacją programów rządowych
 • współpracuje z biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie geologii i geotechniki na etapie opracowywania dokumentacji poprzez występowanie do właściwych organów z wnioskami o zatwierdzenie projektów robót geologicznych i zatwierdzenie dokumentacji geologiczno inżynierskiej oraz hydrogeologicznej, monitorowanie przebiegu postępowań administracyjnych
 • przygotowuje i współpracuje z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w opracowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla celów przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie geologii, hydrogeologii i geotechniki
 • prowadzi monitoring rozwoju technologii drogowych i mostowych, wdraża nowe rozwiązania technologiczne oraz materiały w budownictwie drogowo – mostowym w zakresie geologii i geotechniki
 • współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu jakości wód podziemnych w rejonie inwestycji realizowanych przez Oddział oraz w zakresie monitoringu osuwisk
 • współpracuje z Zespołem Kierownika Projektu dla zadań inwestycyjnych, dla których powołano Zespół Kierownika Projektu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu geologii lub geotechniki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie wykonywania robót geologicznych
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów technicznych oraz norm i metod badań z zakresu geologii, hydrogeologii i geotechniki
 • umiejętność biegłej obsługi programów komputerowych (pakiet Office)
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi graficznych programów komputerowych
 • uprawnienia w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi