Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Główny specjalista

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Warszawa
specjalista (mid)
praca stacjonarna
42 dni temu
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136773

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, ksero, fax, niszczarka), bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z klientami zewnętrznymi.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: do budynku prowadzi utwardzone dojście (kostka betonowa) o szerokości umożliwiającej wjazd na teren budynku osoby na wózku inwalidzkim, wejście do budynku znajduje się na poziomie chodnika zewnętrznego; korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim, nie występuje zróżnicowany poziom podłóg, nie ma progów pomiędzy pokojami i korytarzami; windy w holu głównym mają drzwi o szerokości 80 cm, kabiny mają wymiary 100 cm x 112 cm, ponadto obiekt został wyposażony w dźwig towarowy o szerokości drzwi 90 cm i wymiarach kabiny 112 cm x 114 cm, dostępny z poziomu parteru za pośrednictwem rampy zewnętrznej skomunikowanej z holem głównym, umożliwiający dodatkową komunikację pionową w południowej części budynku; korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami wyposażonymi w system kontroli dostępu; na parterze, II, IV i V piętrze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • dokonuje analiz oraz sporządza informacje w celu opracowywania koncepcji i planów w zakresie cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa,
 • bierze udział w przygotowywaniu dokumentów, w tym z zakresu zamówień publicznych, dotyczących cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa i wdrażania e-usług,
 • prowadzi sprawy dotyczące współpracy i wsparcia interesariuszy i partnerów procesu cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa,
 • bierze udział w prowadzeniu działań na rzecz zapewnienia ciągłej integracji wdrożonych e-usług z systemami obsługującymi inne pokrewne obszary na poziomie administracji rządowej oraz samorządowej,
 • na bieżąco monitoruje i analizuje funkcjonowanie wdrożonych usług pod kątem potrzeby wprowadzania zmian,
 • opracowuje raporty i sprawozdania z realizacji zadań związanych z procesem cyfryzacji usług administracyjnych w dziedzinie budownictwa oraz bierze udział w opracowywaniu innych dokumentów o charakterze planistyczno-sprawozdawczym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w budownictwie lub przy realizacji zadań z zakresu informatyzacji lub zamówień publicznych
 • poświadczenie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu,
 • znajomość przepisów: dotyczących podstaw ustrojowych państwa oraz funkcjonowania administracji państwowej (m.in. Konstytucja RP, ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o Radzie Ministrów), ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • kreatywność,
 • umiejętność organizacji pracy,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność,
 • kultura osobista,
 • w służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 

Podobne oferty