Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Główny specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Warszawa
specjalista (mid)
praca stacjonarna
45 dni temu
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137514

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- praca przy komputerze


- liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, e-mailowe z pracownikami, rzadziej z podmiotami danych


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


 - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów


 


 

Zakres zadań

 • Pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) (dalej: rozporządzenie) oraz Inspektora Ochrony Danych w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125) (dalej: ustawa DODO)
 • Informuje i doradza Głównemu Inspektorowi oraz pracownikom GIOŚ w kwestii obowiązków spoczywających na nich na mocy rozporządzenia, ustawy DODO, innych przepisów unijnych oraz przepisów krajowych o ochronie danych
 • Monitoruje przestrzeganie rozporządzenia, pozostałych przepisów unijnych, ustawy DODO oraz pozostałych krajowych przepisów odnoszących się do ochrony danych, a także wymagań zewnętrznych przyjętych przez GIOŚ w tym polityki i procedur Głównego Inspektoratu oraz prowadzi powiązane z tym audyty
 • Opracowuje propozycje modelu ochrony danych osobowych w GIOŚ zgodnego z rozporządzeniem, ustawą DODO oraz propozycje zasad wdrażających ten projekt wraz z jego aktualizacjami, a także opracowuje projekty strategii szkoleń pracowników GIOŚ w zakresie przestrzegania wymogów ochrony danych osobowych oraz jego aktualizacji
 • Prowadzi oraz koordynuje aktualizacje rejestrów dotyczących danych osobowych, w szczególności: czynności przetwarzania danych osobowych, kategorii przetwarzania danych osobowych oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Pełni funkcje punktu kontaktowego dla organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych oraz dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia lub ustawy DODO, a także bierze udział w procesie realizacji praw osób, których dane dotyczą, w tym koordynuje udzielanie odpowiedzi na zapytania
 • Opiniuje projekty umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, klauzul informacyjnych i zgód w zakresie danych osobowych oraz projektów aktów normatywnych i wewnętrznych aktów normatywnych GIOŚ w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • Bierze udział w procesach związanych z naruszeniami ochrony danych osobowych, w tym: prowadzi rejestr naruszeń, prowadzi postępowania wyjaśniające, dokonuje oceny naruszenia, koordynuje zgłoszenia naruszenia organowi nadzorczemu oraz osobom, których dane dotyczą

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z ochroną danych osobowych, w tym minimum 1 rok w zakresie pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych
 • Znajomość krajowych i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych
 • Znajomość stanowisk i interpretacji organów nadzorczych w zakresie ochrony danych osobowych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność samodzielnej organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie ochrony danych osobowych
 • Przeszkolenie specjalistyczne z zakresu ochrony danych osobowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków z przeprowadzanych analiz
 

Podobne oferty