Informatyk
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Wrocław
6 dni temu
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 110998

Warunki pracy


 • praca administracyjno – biurowa w siedzibie Urzędu,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka),

 • stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na IV piętrze z dostępem do światła dziennego,

 • budynek niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Zakres zadań

 • obsługuje pracowników w zakresie informatycznym, w szczególności nadzoruje poprawność pracy programów specjalistycznych (elektroniczny system obiegu dokumentów EZD, system informacji geograficznej GIS, program księgowo-płacowy QNT),
 • wykonuje zadanie związane z planowaniem, realizacją i rozliczaniem zakupów oraz konserwacją i naprawą sprzętu i materiałów komputerowych oraz sieci teleinformatycznej, w tym sporządza opis przedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku zakupów dostaw i usług informatycznych oraz uczestniczy w pracach komisji przetargowych,
 • pełni funkcję Administratora Systemów Informatycznych dla potrzeb ochrony danych osobowych,
 • pełni funkcję Administratora Systemu niejawnego systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych,
 • nadzoruje funkcjonowanie telefonów służbowych RDOŚ, w tym planuje i realizuje zakup niezbędnego sprzętu, przeprowadza konserwacje oraz naprawy,
 • prowadzi zestawienie użytkowanego sprzętu informatycznego i zainstalowanego oprogramowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne lub teleinformatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obsłudze informatycznej jednostki
 • Wiedza specjalistyczna z zakresu informatyki, obsługi urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania,
 • Umiejętność argumentowania,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy (świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu), potwierdzające zamknięty okres i zakres wykonywanych zadań z obszaru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-12 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Ofertę pracy z dopiskiem „Oferta zatrudnienia – WOA.110.26.2022” można:

  1/ przesyłać w formie papierowej w zamkniętej kopercie lub składać w sekretariacie (II piętro) na adres:
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  Al. Jana Matejki 6
  50-333 Wrocław

  2/przesyłać na ePUAP

  3/przesyłać na adres e-mail: sekretariat@wroclaw.rdos.gov.pl

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

  • Administrator danych i kontakt do niego:
  • Kontakt do inspektora ochrony danych:
  • Cel przetwarzania danych:
   przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
  • Informacje o odbiorcach danych:
  • Okres przechowywania danych:
   czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji
  • Uprawnienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. prawo do usunięcia danych osobowych;
    - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
   5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  • Podstawa prawna przetwarzania danych:
   1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   2. art. 221Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
   3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
  • Informacje o wymogu podania danych:
   Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

   Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

   Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

  Podobne oferty