Młodszy Specjalista ds. Administracyjno - Kancelaryjnych w Wydziale Kadr i Płac

Straż Miejska m.st. Warszawy

Warszawa

382 dni temu

Straż Miejska m.st. Warszawy
[z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa]
poszukuje kandydata na stanowisko

Młodszy Specjalista ds. Administracyjno - Kancelaryjnych
w Wydziale Kadr i Płac
Miejsce pracy: Warszawa
oferta pracy – 478

 

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie zapewnienie obsługi kancelaryjno – biurowej jednostki, współpraca w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz jednostkami zewnętrznymi, w tym m.in.: przyjmowanie korespondencji wpływającej, ewidencjonowanie jej w pomocach kancelaryjnych i przekazywanie do dekretacji; prowadzenie dziennika korespondencji i/lub rejestrów, przygotowywanie projektów pism i dokumentacji, obsługa interesantów, przygotowywanie i przekazywanie teczek akt spraw ostatecznie zakończonych do archiwum zakładowego lub do zniszczenia.

 

Oferujemy: stabilne zatrudnienie, dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy, premię motywacyjną, „trzynastą pensję”, bezpłatne szkolenia, dofinansowanie nauki na studiach, świadczenia socjalne, pakiet opieki medycznej, preferencyjne ubezpieczenie grupowe, bezpłatne zajęcia sportowe, zniżki na wydarzenia kulturalne.

 

Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
  • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia
  • wykształcenie co najmniej średnie
  • minimum 3 lata stażu pracy
  • co najmniej 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw administracyjnych i organizacyjnych
  • wiedza na temat zasad wykonywania czynności kancelaryjnych i archiwizacji dokumentów
  • umiejętność obsługi programu MS Word - poprawne formatowanie tekstu, szybkie pisanie na klawiaturze
  • umiejętność obsługi programu MS Excel w zakresie pracy z tabelami - w tym edycja i porządkowanie danych.

Wymagania dodatkowe (pożądane):

  • podstawowa znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych
  • podstawowa znajomość podstawowa wiedza na temat działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy;
2. inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy jest Małgorzata Kumor, adres kontaktowy: iod@strazmiejska.waw.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Młodszy Specjalista ds. Administracyjno - Kancelaryjnych w Wydziale Kadr i Płac, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w związku z art.221 Kodeksu Pracy;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektora ochrony danych;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Młodszy Specjalista ds. Administracyjno - Kancelaryjnych w Wydziale Kadr i Płac.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych