Pracownik Obsługi Strefy Saun / Saunmistrz

Termy Maltańskie Sp. z o.o.

Poznań

2 dni temu

Termy Maltańskie Poznań to najnowocześniejszy i największy wodny kompleks rekreacyjno-sportowy w Polsce, położony nad brzegiem jeziora Maltańskiego. Termy Maltańskie to 18 basenów sportowych i rekreacyjnych o całkowitej powierzchni lustra wody 5000 m2, Świat Saun oraz profesjonalne SPA 1306 z 17 gabinetami i nowoczesnym wyposażeniem. Termy Maltańskie to wodny świat, który kryje moc atrakcji. Więcej informacji na stronie: www.termymaltanskie.com.pl

 

Zatrudnimy osobę na stanowisku:

Pracownik Obsługi Strefy Saun / Saunmistrz
Miejsce pracy: Poznań
OPIS ZADAŃ:

 

Do obsługi strefy należy: przeprowadzanie seansów parowych,
sprzedaż produktów dostępnych w barze Świata Saun, obsługa recepcji
oraz instruowanie klientów na temat zasad poprawnego saunowania.

 

OFERUJEMY:
 • pracę w nowoczesnym, atrakcyjnym i profesjonalnym ośrodku saunowym
 • miłą atmosferę w energicznym i uśmiechniętym zespole
  doświadczonych saunamistrzów Term Maltańskich
 • pracę dwuzmianową w godzinach otwarcia strefy
 • elastyczne formy współpracy dostosowane do Twoich możliwości
  (umowa o pracę w niepełnym wymiarze lub umowa zlecenie)
 • atrakcyjne rabaty oraz pakiety prywatnej opieki medycznej
NASZE WYMAGANIA:
 • mile widziane wykształcenie kierunkowe
  (animacja czasu wolnego, turystyka i rekreacja,
  wychowanie fizyczne, fizjoterapia, odnowa biologiczna)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • pogodne usposobienie i miła aparycja
 • kreatywność
 • komunikatywność i umiejętność pracy w grupie
 • dyspozycyjność
 • książeczka badań sanitarno-epidemiologicznych
Dołącz do naszego zespołu !

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza poprzez przycisk APLIKUJ TERAZ.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

(Kliknij tutaj aby wyświetlić klauzulę)

INFORMACJA DLA KANDYDATA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka Termy Maltańskie sp. z o.o. ul. Termalna 1, 61-028 Poznań.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Dawid Nogaj, z którym można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej: iod@termymaltanskie.com.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe (identyfikacyjne, kontaktowe, o wykształceniu, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym) przetwarzamy w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w zakresie opisanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, czyli art. 6 ust. 1 lit. a RODO, którą wyraził/a Pani/Pan wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
Jeżeli w dokumentach rekrutacyjnych zawarte są dane: ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na wskazane w ogłoszeniu stanowisko przez okres maksymalnie 6 miesięcy od momentu przesłania Pani/Pana aplikacji, a w przypadku gdy wyraził/a Pani/Pan zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach również przez okres do 6 miesięcy od momentu przesłania Pani/Pana aplikacji, a po tym terminie zostaną zniszczone.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone dostawcy systemu rekrutacyjnego wspierającego proces rekrutacji, z którym współpracują Termy Maltańskie, a także mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa na udokumentowany wniosek (np. policji, urzędom, sądom).
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii,
b. sprostowania swoich danych (poprawienia),
c. usunięcia danych,
d. ograniczenia przetwarzania,
e. wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
f. prawo do wniesienia skargi do organy nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będę profilowane.
8. Termy Maltańskie sp. z o.o. nie przekazują Państwa danych osobowych poza Europejski obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

Poznaj

Termy Maltańskie Sp. z o.o.

Poznaj stanowisko: Fizjoterapeuta 
Fizjoterapeuta jest to osoba, która zajmuje się usprawnianiem pacjentów. Do zadań fizjoterapeuty należy: przygotowanie i wykonanie zabiegów w celu eliminowania pewnych chorób i dolegliwości oraz zapobieganie ich nawrotom lub postępowi u pacjenta. Fizjoterapia to duży dział rehabilitacji, na który składają się: kinezyterapia (terapia ruchem), fizykoterapia (terapia czynnikami fizycznymi - energią ...
Praca Fizjoterapeuta