Protokolant sądowy

SĄD REJONOWY W WIELICZCE

Wieliczka

35 dni temu

Dyrektor Sądu Rejonowego w Wieliczce

Zarządzeniem z dnia 2 lipca 2020 r. ogłasza nabór na stanowisko stażysty docelowo protokolanta sądowego Sądzie Rejonowym w Wieliczce
ul. Janińska 25 32-020 Wieliczka, w drodze konkursu


Wolne stanowisko: stażysta docelowo protokolant sądowy
Liczba stanowisk: 1 stanowisko w połowie wymiaru czasu pracy
Miejsce pracy: Sąd Rejonowy w Wieliczce ul. Janińska 25
Oznaczenie konkursu: Adm.Wi-111- 4/20

Konkurs zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. 2014.400).

 

I. Opis stanowiska pracy:

 • prowadzenie referatu orzecznika,
 • protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
 • przygotowanie wokand na posiedzenia (dołączanie dowodów doręczenia, sporządzanie wokand),
 • rozpisywanie spraw, wypisywanie oraz wysyłanie wezwań i zawiadomień do stron, pełnomocników, biegłych i świadków,
 • wysyłanie prawomocnych orzeczeń do stron i urzędów oraz odpisów pism procesowych,
 • zakładanie akt zastępczych,
 • przepisywanie orzeczeń, uzasadnień i wysyłanie ich stronom postępowania lub ich pełnomocnikom,
 • wprowadzanie danych z akt do systemu komputerowego i obsługa sądowych programów komputerowych,
 • wysyłanie prawomocnych orzeczeń do stron i urzędów oraz odpisów pism procesowych,
 • sporządzanie zarządzeń wypłaty dla biegłych i adwokatów,
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych w regulaminie urzędowania sądów powszechnych i w przepisach szczególnych,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych,

II. Wymagania niezbędne, które winien spełniać kandydat na stanowisko.

Kandydować może osoba:

 • która ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • o nie poszlakowej opinii,
 • która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • która posiada wykształcenie co najmniej średnie z maturą,
 • która posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność koncentracji i samodzielnej pracy,
 • bardzo dobrą znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętnością posługiwania się sprzętem komputerowym (szybkie, bezbłędne pisanie na komputerze),Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Sądu Rejonowego w Wieliczce z dnia 2 lipca 2020 r.

III. Wymagania dodatkowe:

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku oraz znajomość programu Sawa firmy Currenda,
 • kreatywność i zdolność analitycznego myślenia,
 • systematyczność i umiejętność organizacji pracy,
 • doświadczenie w pracy biurowej w sądzie, prokuraturze,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • odpowiedzialność,
 • odporność na stres.

IV. Wymagane dokumenty:

 1. podanie adresowane do Dyrektora Sądu Rejonowego w Wieliczce ze wskazaniem sygnatury konkursu,
 2. CV o przebiegu zatrudnienia,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 4. oświadczenie:
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • niekaralności w tym za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji,
  Dokumenty do uzupełnienia wykazane w pkt 3 – 5 do pobrania ze strony www.wieliczka.sr.gov.pl, w zakładce Oferty pracy – Konkursy
 6. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 7. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe kwalifikacje,

W przypadku, wyrażenia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych w sytuacji poszukiwania kandydatów do zawarcia umów na zastępstwo, należy złożyć dodatkowe oświadczenie – do pobrania ze strony: wieliczka.sr.gov.pl.

Komplet dokumentów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

do 15 lipca 2020 r.


osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) pod adres:

Sąd Rejonowy w Wieliczce
Oddział Administracyjny
ul. Janińska 25
32 - 020 Wieliczka

z dopiskiem: „Konkurs - Adm.Wi-111-4/20

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs składa się z trzech etapów.

Etap pierwszy: selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów, pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
Etap drugi: praktyczny sprawdzian umiejętności – test wiedzy oraz test praktyczny,
Etap trzeci: rozmowa kwalifikacyjna.

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu - praktycznego sprawdzianu umiejętności - zostanie ogłoszona w dniu 22 lipca 2020r.na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Wieliczce wieliczka.sr.gov.pl z równoczesnym podaniem terminu i miejsca przeprowadzenia drugiego etapu konkursu.


Sąd Rejonowy w Wieliczce nie odsyła dokumentów osobom niedopuszczonym w I etapie konkursu do dalszych etapów. Mogą one być odebrane osobiście w siedzibie Sądu w terminie 14 dni od dnia upowszechnienia informacji o wynikach konkursu. Po tym terminie zostaną zniszczone.

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych