Referent prawny
Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie
Warszawa
36 dni temu
Urząd Zamówień Publicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78024

Warunki pracy


 • telefoniczne kontakty z klientem zewnętrznym,

 • zagrożenie korupcją,

 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • miejsce pracy: V piętro, drzwi wewnętrzne i do pokoi biurowych o szer. 90 cm bez progów,

 • Urząd Zamówień Publicznych wynajmuje 4 piętra w budynku 8-piętrowym,

 • na każdym piętrze wynajmowanej przez Urząd powierzchni znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,

 • w budynku jest 5 wind,

 • wejście do budynku przez drzwi dwuskrzydłowe,

 • budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • analizuje zgodność postępowań o zamówienie publiczne, w tym współfinansowanych ze środków UE w ramach Perspektywy 2007-2013 i Perspektywy 2014-2020, z przepisami dot. zamówień publicznych, w szczególności: analizuje zawiadomienia wpływające do Prezesa Urzędu w sprawie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki, negocjacji bez ogłoszenia, zawarcia umowy, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe na okres dłuższy niż 4 lata oraz zawarcia umowy ramowej na okres dłuższy niż 4 lata; analizuje wnioski o kontrolę i przygotowuje projekty wystąpień do zamawiających z żądaniem udostępniania dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz udzielenia wyjaśnień w sprawach dot. przedmiotu kontroli lub postępowania wyjaśniającego
 • przygotowuje projekty wystąpień z żądaniem udzielenia wyjaśnień oraz udostępniania dokumentów związanych z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, w tym współfinansowanych ze środków UE w ramach Perspektywy 2007-2013 i Perspektywy 2014-2020
 • przygotowuje projekty protokołów kontroli, informacji o wynikach kontroli, wniosków do Departamentu Prawnego w sprawie wystąpienia przez Prezesa Urzędu do sądu o unieważnienie umowy w całości lub części oraz odpowiedzi na zastrzeżenia do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym współfinansowanych ze środków UE w ramach Perspektywy 2007-2013 i Perspektywy 2014-2020
 • przygotowuje projekty wystąpień do właściwych instytucji oraz biegłych z wnioskami o wydanie opinii w przypadku, gdy ocena stanu faktycznego sprawy lub dokonanie innych czynności kontrolnych wymaga wiadomości specjalnych oraz projekty wszystkich niezbędnych dokumentów związanych z uzyskaniem opinii biegłego
 • przygotowuje projekty zawiadomień rzecznika dyscypliny finansów publicznych o stwierdzonych przypadkach naruszeń dyscypliny finansów publicznych podczas przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowanego ze środków UE w ramach Perspektywy 2007-2013 i Perspektywy 2014-2020 oraz innych postępowań
 • udziela wyjaśnień w zakresie interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (infolinia)

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w obszarze zamówień publicznych
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego lub hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie B2
 • znajomość prawa Wspólnot Europejskich dot. zamówień publicznych