Specjalista ds. zamówień publicznych
STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA
Warszawa, ul. Rozbrat 26
specjalista mid / senior
pełny etat
umowa o pracę
3 dni temu

Dyrektor Stołecznego Centrum Sportu

AKTYWNA WARSZAWA

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Stołecznym Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA

ul. Rozbrat 26, Warszawa

 

Specjalista ds. zamówień publicznych

Dział Administracji i Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 2023.111.7

 

Termin składania dokumentów: 30.03.2023 r.Specjalista ds. zamówień publicznych
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Rozbrat 26
Nr ref.: 2023.111.7
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 

Główne odpowiedzialności:

 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym udział w pracach komisji przetargowych oraz opracowywanie dokumentacji pod względem formalno-prawnym;
 • przygotowywanie i przeprowadzanie zapytań ofertowych;
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych powyżej 130 000 zł netto;
 • prowadzenie rejestru zapytań ofertowych prowadzonych przez Dział Administracji i Zamówień Publicznych;
 • opracowywanie planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego aktualizacji;
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu udzielanych zamówień publicznych;
 • udział w opracowywaniu i aktualizacji wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

Charakterystyka pracy:

 • przygotowywanie i prowadzenie od strony formalno-prawnej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym udział w pracach komisji przetargowych, opracowywanie dokumentacji dot. zamówień publicznych pod względem formalno-prawnym, przygotowanie ogłoszeń i protokołów właściwych dla danego typu postępowania, udzielanie wykonawcom wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji warunków zamówienia, przygotowanie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie oceny ofert lub propozycji unieważnienia postępowania, przygotowanie protokołów z posiedzeń komisji przetargowej, prowadzenie korespondencji  z wykonawcami, przygotowywanie projektów umów zawieranych z wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, analizowanie i rozpatrywanie protestów wnoszonych w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • przygotowywanie pod względem formalno-prawnym zapytań ofertowych w oparciu o wewnętrzne procedury,  w tym opracowanie dokumentacji pod względem formalno-prawnym, udzielanie wyjaśnień dotyczących treści zapytania ofertowego, formalno-prawna ocena ofert, przygotowanie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert lub propozycji unieważnienia postępowania, prowadzenie korespondencji  z wykonawcami;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi SCSAW w zakresie zamówień publicznych oraz w zakresie realizacji umów;
 • ocena i opiniowanie wniosków o udzielnie zamówienia publicznego w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • weryfikacja i opracowywanie merytoryczne faktur dot. zamówień publicznych powyżej 130 000 zł netto  w zakresie zgodności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych:
  • Ustawa Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi;
  • Ustawa o pracownikach samorządowych,
  • Ustawa o finansach publicznych,
  • Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
  • Ustawa o ochronie danych osobowych,
  • Ustawa o dostępie do informacji publicznej,
  • Ustawa o samorządzie gminnym,
  • Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie – o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • staż pracy: minimum 2 letni przy wyższym wykształceniu lub minimum 3 letni przy średnim wykształceniu.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie z zakresu administracji, prawa;
 • doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej;
 • znajomość przepisów prawa związanych ze stanowiskiem;
 • znajomość pakietu Office w szczególności (Word, Excel);
 • odpowiedzialność, dociekliwość;
 • samodzielność w działaniu;
 • dokładność, bardzo dobra organizacja pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku SCSAW przy ulicy Rozbrat 26, Warszawa. Praca na pełny etat, praca w podstawowym systemie czasu pracy, wykonywanie prac biurowych, obsługa podstawowych urządzeń biurowych, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Brak możliwości dojazdu wózkiem na stanowisko pracy, ponieważ do miejsca, w którym będzie wykonywana praca, nie ma windy przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopia świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (dotyczy osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać
  z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenia: o posiadanym obywatelstwie; o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji.
 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie kompletu wymaganych dokumentów i oświadczeń wymienionych w treści ogłoszenia:

 • za pomocą przycisku aplikacyjnego;
 • osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Ogłoszenie nr 2023.111.7” do Sekretariatu Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA przy ul. Rozbrat 26 (pok. 209);
 • listownie na adres Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa).

Uwaga: Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 30.03.2023 r.


Oferty niekompletne lub niespełniające wymagań niezbędnych bądź dostarczone po terminie wskazanym w ogłoszeniu (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.


Informacje dodatkowe dot. etapów naboru:
 • I etap - ocena formalna złożonych dokumentów pod kątem spełnienia wymagań niezbędnych;
 • II etap - test wiedzy dot. tematyki wynikającej z zakresu zadań oraz przepisów prawa związanych
  ze stanowiskiem;
 • III etap-rozmowa kwalifikacyjna.

 

ZASADY I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA
W ZWIĄZKU Z PROWADZONYMI NABORAMI NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE,
W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE


Udział w naborze (złożenie dokumentów) oznacza zapoznanie się z poniższymi zasadami przetwarzania danych osobowych.

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w celu wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie informuje o zasadach i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa, zwane dalej SCS AW.
 2. W sprawie danych osobowych można kontaktować się z SCS AW pod adresem odo@aktywnawarszawa.waw.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z prowadzeniem naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze.
 4. Podstawą przetwarzania przez SCS AW danych jest zgoda kandydata biorącego udział w naborze.
 5. W każdej chwili kandydat może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych:
  a) pisząc na adres: ul. Rozbrat 26, 00-429 Warszawa
  b) wysyłając e-maila na adres: odo@aktywnawarszawa.waw.pl
  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w naborze.
 6. Kandydat ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Sprostowanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest możliwe w terminie wskazanym w ogłoszeniu jako termin dostarczenia dokumentów. Po tym terminie sprostowanie jest możliwe o ile nie wpływa na ważność złożonej oferty.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis w prawa.
 8. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzonego naboru, a po jego zakończeniu przez okres oraz w zakresie określonym w przepisach prawa.
 9. SCS AW nie przekazuje danych kandydatów do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 10. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.
 11. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez SCS AW danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w sprawie przetwarzania danych osobowych.
 12. Podanie danych potwierdzających wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu jest konieczne do prawidłowego przystąpienia do procesu naboru. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Brak podania numeru telefonu bądź adresu poczty elektronicznej (e-mail) może skutkować brakiem możliwości kontaktu ze strony SCS AW.
 13. Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Aplikuj szybko
?  Co oznacza „Aplikuj szybko”?
„Aplikuj szybko” oznacza, że jednym kliknięciem zaaplikujesz na ogłoszenie. Pracodawca otrzyma CV użyte przez Ciebie przy wcześniejszym aplikowaniu lub ostatni dodany przez Ciebie plik w Moje CV. Aby skorzystać z funkcji “Aplikuj szybko” musisz być zalogowany.

Poznaj

STOŁECZNE CENTRUM SPORTU AKTYWNA WARSZAWA

Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA to największy niekomercyjny promotor zdrowego trybu życia, poprzez sport i rekreację wśród mieszkańców Warszawy i okolic. W ośrodkach AKTYWNEJ WARSZAWY realizowane są programy mające na celu upowszechnienie sportu wśród mieszkańców stolicy oraz podniesienie sprawności fizycznej wielu grup społecznych. Jesteśmy unikatową jednostką mającą ośrodki zróżnicowane zarówno pod kątem infrastruktury, jak i lokalizacji oraz oferowanych usług. Proponujemy szeroką ofertę imprez sportowych i rekreacyjnych skierowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak i najstarszych mieszkańców Warszawy. Od lat świadczymy usługi w zakresie sportu i rekreacji oraz zarządzamy największymi obiektami sportowymi będącymi własnością samorządu m.st. Warszawy. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej aktywnawarszawa.waw.pl

Podobne oferty