Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Wydziale do Spraw Komunikacji w Biurze Administracyjnym

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Warszawa

3 dni temu

Ogłoszenie o rekrutacji nr 18/2020

Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Wydziale do Spraw Komunikacji w Biurze Administracyjnym
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 18/2020

 

Podstawowe obowiązki:

 • Prowadzenie spraw w zakresie informacji i promocji programów/instrumentów wdrażanych przez CUPT.
 • Prowadzenie działań z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej CUPT.
 • Udział w działaniach informacyjnych i promocyjnych organizowanych przez właściwe instytucje w ramach systemu wdrażania Funduszy Europejskich w sektorze transportu w Polsce.
 • Udzielanie wsparcia merytorycznego beneficjentom w zakresie informacji i promocji projektów.
 • Redagowanie informacji prasowych.
 • Monitoring mediów.
 • Realizacja procesu wydawniczego (publikacje CUPT).
 • Organizacja wydarzeń CUPT lub realizowanych z udziałem CUPT/w partnerstwie z CUPT.
 • Redagowanie treści w intranecie, na stronie internetowej CUPT oraz BIP.
 • Prowadzenie strony internetowej CUPT i strony w BIP.
 • Prowadzenie profili CUPT w mediach społecznościowych.
 • Przygotowywanie dokumentacji zamówień publicznych w zakresie działań prowadzonych przez Wydział do Spraw Komunikacji.
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, współpraca z agencjami reklamowymi, grafikami, drukarniami itp.
 • Prowadzenie spraw z zakresu udostępniania informacji publicznej.
 • Dbałość o kompletność akt, ich właściwe przechowywanie i zabezpieczanie.
 • Informowanie o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy UE.
 • Prowadzenie działań w zakresie kontroli zarządczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 • Wykonywanie innych zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem, zgodnie z poleceniem przełożonego.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe. Preferowane kierunki: dziennikarstwo, polonistyka, anglistyka, lingwistyka stosowana, komunikacja społeczna, socjologia, prawo.
 • Min. 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną.

Wymagania dodatkowe:

 • Łatwość komunikacji oraz nawiązywania kontaktów w środowisku międzynarodowym.
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
 • Znajomość programów do obsługi graficznej – Canva, Photoshop i inne.
 • Umiejętność redagowania treści w języku polskim i angielskim; lekkie pióro.
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych.
 • Znajomość wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji zewnętrznej.
 • Wysoko rozwinięte umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej oraz umiejętności interpersonalne.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Inicjatywa, samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Dbanie o jakość i terminowość realizacji powierzonych obowiązków.
 • Gotowość do podróży służbowych, w tym zagranicznych.
 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.
Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:
 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.)
 • List motywacyjny (opcjonalnie)

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem:
  • e-mail: IOD@cupt.gov.pl lub
  • Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „IOD".
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym ogłoszonym przez CUPT, w tym w celu zapewnienia transparentności procesu, tj. odzwierciedlenia w dokumentacji z przebiegu rekrutacji informacji o imionach i nazwiskach wszystkich kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na dane stanowisko.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  • art. 22¹ Kodeksu pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokmentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369) w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO ;
  • art. 22¹ § 1 pkt 4-6 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • W przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.) prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • W przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO wymagane jest wyrażenie zgody, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a wyrażona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie i w dowolny sposób. Podanie danych osobowych w dokumentach rekrutacyjnych w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne dla celu przeprowadzenia rekrutacji. Podanie innych danych osobowych, niż jest to wymagane przepisami prawa, jest dobrowolne.
 • W związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym przysługują Pani/Panu takie prawa jak: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, żądania sprostowania lub usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyłączeniem tych podmiotów, z którymi CUPT ma zawarte umowy na świadczenie usług utrzymania lub serwisu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych . Natomiast mogą być przekazywane instytucjom upoważnionym do tego z mocy prawa.
 • CUPT dokona trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych owych kandydatów, którzy nie zostali wyłonieni w rekrutacji, ze wszystkich nośników będących w posiadaniu, nie później niż 30 dni od dnia zatrudnienia pracownika wybranego w ramach danej rekrutacji, z zastrzeżeniem, że CUPT będzie przetwarzać dane w zakresie imienia i nazwiska kandydatów przez okres 1 roku od dnia zatrudnienia pracownika wybranego w ramach danej rekrutacji, na potrzeby ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. Po upływie ww. okresu, CUPT dokona anonimizacji lub usunie dane w zakresie imienia i nazwiska kandydatów ze wszystkich nośników informacji.

Prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami.


Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:

 

1. w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy."

......................................................

Podpis kandydata do pracy


2. w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy".


......................................................

Podpis kandydata do pracy


Aplikacje należy przesyłać na adres mailowy rekrutacja@cupt.gov.pl wraz z podaniem nazwy stanowiska i numeru rekrutacji w tytule maila. CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje. Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.

 

CUPT będzie kontaktował się z kandydatem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.


UWAGA: termin składania Aplikacji upływa w dniu 30/09/2020 roku

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Centrum Unijnych Projektów Transportowych