Specjalista / Starszy Specjalista w Sekcji Zamówień Publicznych

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

Warszawa

2 dni temu

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie
ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista / Starszy Specjalista w Sekcji Zamówień Publicznych
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: DPK.210.11.2020

WARUNKI PRACY:

 • Umowa o pracę, pełen etat
 • praca biurowa na 3 piętrze
 • praca w siedzibie WSSE w Warszawie przy ul. Żelazna 79
 • praca przy monitorze powyżej 4 godzin
 • pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnościami na parterze
 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym
 • oraz głuchym
 • zainstalowana winda, drzwi odpowiedniej szerokości, budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych
 • bez barierek

ZAKRES ZADAŃ:

 • samodzielne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Pzp,
 • opracowywanie dokumentacji przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • sporządzaniu umów o zamówienia publiczne,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi w sprawach związanych z przygotowaniem i prowadzeniem
 • postępowań
 • przygotowywanie planu zamówień publicznych,
 • współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych,
 • prowadzenie rejestru i weryfikacja wniosków finansowych o zamówienia publiczne,
 • przygotowywanie sprawozdania z udzielonych zamówień.
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • stanowisko:
  • Specjalista – wykształcenie wyższe i 2 letni staż pracy
  • Starszy Specjalista – wykształcenie wyższe i 3 letni staż pracy

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z nowelizacjami oraz wiedza z zakresu zasad sporządzania
 • dokumentacji przetargowej,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz w warunkach stresu,
 • umiejętność samodzielnego planowania czasu pracy.

Dokumenty do dnia 14.07.2020r. prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@wsse.waw.pl ,
pocztą z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja- specjalista/starszy specjalista - Sekcja Zamówień Publicznych ” lub składać osobiście w Sekcji Kadr w WSSE w Warszawie, ul. Żelazna 79, pokój 39.


CV Kandydata powinno zawierać zgodnie z art.22 1 KP następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, dane o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu zatrudnienia.

 

Prosimy o nie zamieszczanie zdjęcia w CV.


Kandydat powinien dołączyć własnoręcznie dopisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez WSSE w Warszawie z siedzibą:
Warszawa (00-875) przy ul. Żelaznej 79 zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji na
stanowisko: specjalista/starszy specjalista w Sekcji Zamówień Publicznych.

 

Jednocześnie informujemy, iż CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji nie są przechowywane. Po zakończeniu rekrutacji są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Oferty osób niezakwalifikowanych
zostaną komisyjnie zniszczone.


DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA


Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. 1. Administratorem danych osobowych jest WSSE w Warszawie z siedzibą przy ul. Żelaznej 79 w Warszawie. 2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych. Kontakt: iod@wsse.waw.pl, tel. 22 620 90 01 wew. 605 lub listownie: WSSE w Warszawie, 00-950 Warszawa, ul. Żelaznej 79. 3. Dane osobowe: • Będą przetwarzane w celu rekrutacji na wolne stanowiska w WSSE w Warszawie; • Nie będą udostępniane innym odbiorcom; • Będą przechowywane nie dłużej niż to wynika z przepisów archiwizacji i procedur wewnętrznych; • W przypadku osób niezakwalifikowanych będą przetwarzane nie dłużej niż czas trwania procesu rekrutacyjnego; • Nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej. 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. 5. Od 25 maja 2018 r. - na zasadach określonych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - kandydatowi biorącemu udział w procesie
rekrutacyjnym będzie przysługiwało również prawo do: • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem; • Usunięcia danych; • Przeniesienia danych; • Ograniczenie przetwarzanych danych.


INNE INFORMACJE:


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
WSSE w Warszawie zapewnia swoim pracownikom:

 • stabilną i ciekawą pracę,
 • regularnie wypłacane wynagrodzenie,
 • dodatek stażowy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • premia regulaminowa,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • wsparcie na etapie wdrażania do pracy,
 • atrakcyjny pakiet socjalny: dofinansowanie do wypoczynku,
 • korzystna oferta dodatkowej opieki medycznej i ubezpieczenia na życie.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Kandydatki/kandydaci będą informowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.


Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Informacje dotyczące rekrutacji w WSSE w Warszawie znajdują się na stronie internetowej urzędu pod adresem http://wsse.waw.pl/ w zakładce „Aktualności i komunikaty- kariera”.


LEGENDA
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,
 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,
 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Poznaj

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

Poznaj stanowisko: Prawnik 
Prawnik – osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub ukończyła stosowne zagraniczne studia uznawane w Polsce. Do głównych obowiązków prawnika należy: Obsługa prawna postępowań, sporządzanie, opiniowanie i analiza kontraktów, uczestnictwo w negocjacjach,Przygotowywanie pism procesowych, korespondencji prawnej, bieżące doradztwo prawne, przygotowywanie ...
Praca Prawnik