Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Praca.pl Praca Mazowieckie Warszawa Specjalista ds. Ochrony Środowiska Warszawa
Specjalista w Wydziale Koordynacji Ochrony przed Powodzią i Suszą

Specjalista w Wydziale Koordynacji Ochrony przed Powodzią i Suszą

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Warszawa
specjalista (mid)
pełny etat
umowa o pracę
praca stacjonarna
32 dni temu
Specjalista w Wydziale Koordynacji Ochrony przed Powodzią i Suszą
Miejsce pracy: Warszawa
Termin składania CV: 24 marca 2024 r.
CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu  inżynierii środowiska, hydrologii i gospodarki wodnej lub pokrewne,
 • posiada minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze zdobytego wykształcenia,
 • zna przepisy ustaw i aktów prawnych: Prawo wodne, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • sprawnie organizuje własną pracę i ustala priorytety,
 • jest komunikatywny i potrafi pracować w zespole,
 • dobrze radzi sobie w pracy pod presją czasu,
 • sprawnie posługuje się narzędziami pakietu MS Office.
DODATKOWO DOCENIAMY:
 • znajomość zagadnień modelowania hydrologiczno-hydraulicznego,
 • znajomość programu ArcGIS.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem projektów dokumentów planistycznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego, gminnego programu rewitalizacji, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w zakresie terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji zwalniających i nakazujących dotyczących zakazów wykonywania na wałach oraz odległości mniejszej niż 50 m od stopu wału, robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność i stabilność wałów przeciwpowodziowych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie wydawania decyzji nakazujących usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz w odległości mniejszej niż 3m od stopy wału oraz na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 • przygotowywanie na wnioski zainteresowanych stron informacji o zagrożeniu powodziowym, w tym opracowywanie opinii w zakresie ochrony przed powodzią oraz ograniczania jej skutków,
 • prowadzenie analiz w zakresie oceny planowanych przedsięwzięć, pod kątem ich oddziaływania na stan ochrony przeciwpowodziowej,
 • opiniowanie i przygotowywanie informacji na potrzeby opracowania dokumentów planistycznych i realizacji zadań wynikających z dyrektywy w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim oraz informacji na potrzeby opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy i realizacji zadań z niego wynikających.
JAKO PRACOWNIK MOŻESZ LICZYĆ DODATKOWO NA:
 • Dofinansowanie opieki zdrowotnej
 • Grupowe ubezpieczenie na życie na korzystnych warunkach
 • Dofinansowanie do karty sportowej
 • Możliwość ubezpieczenia dzieci i wnuków
 • Niskooprocentowaną pożyczkę na cele mieszkaniowe
 • Paczki mikołajkowe dla dzieci
 • 2 dodatkowe dni wolne w roku dla niepalących
 • Dofinansowanie do wypoczynku - Wczasy pod gruszą"
 • Pokoje gościnne w atrakcyjnych lokalizacjach
 • Nauka języków - dostęp do platformy eTutor
 • Specjalistyczne szkolenia i możliwość dofinansowania studiów
 • Dopłatę do wypoczynku dzieci i młodzieży
 

Poznaj

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.
 
Wody Polskie działają na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180), oraz statutu nadanego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2506).
 
Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
 • Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
 • 11 Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW) z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;
 • 50 Zarządów Zlewni;
 • 330 Nadzorów Wodnych.

 

Wody Polskie zatrudniają ponad 6500 pracowników w całej Polsce, których misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami dla ochrony naszych zasobów wodnych i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń. Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej zatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.

Podobne oferty