Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Olsztyn

396 dni temu

Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 9030

Warunki pracy

- praca w systemie jednozmianowym w siedzibie urzędu i w terenie;
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (narażenie na działanie odczynników chemicznych – stężone kwasy, zasady, wodorotlenki, rozpuszczalniki organiczne, kontakt z materiałem zakaźnym występującym w surowych ściekach, osadach ściekowych i odpadach);
- stanowisko wymaga dużego wysiłku fizycznego;
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- bariery architektoniczne związane z poruszaniem się po budynku, schody, brak windy, brak odpowiedniej szerokości drzwi, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdu;
- wyjazdy służbowe środkami transportu publicznego lub samochodem służbowym.

Zakres zadań

 • pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów i/lub badań zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami badawczymi;
 • - prowadzenie i nadzorowanie zapisów wdrożonego i funkcjonującego systemu zarządzania na poziomie stanowiskowym zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi;
 • - prowadzenie nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem;
 • - przygotowywanie planów kontroli jakości pobierania próbek;
 • - obsługa stosowanego wyposażenie pomiarowego oraz jego konserwacja zgodnie z zaleceniami;
 • - opracowywanie procedur badawczych, instrukcji badawczych i technicznych zgodnie z fabrycznymi instrukcjami obsługi i instrukcjami technicznymi;
 • - w razie stwierdzenia możliwości zaistnienia niezgodności, występowanie z inicjatywą odpowiednich działań zapobiegawczych;
 • - prowadzenie pojazdów mechanicznych o ładowności do 3,5 t.
 • - przygotowanie zapotrzebowania na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu chemii, ochrony środowiska lub fizyki
 • - umiejętność prawidłowej interpretacji i stosowania przepisów zawartych w wielu aktach prawnych (ustawy, rozporządzenia krajowe i wspólnotowe, normy), umiejętność rozwiązywania problemów;
 • - umiejętność analitycznego myślenia;
 • - znajomość języka angielskiego umożliwiającą czytanie i rozumienie literatury przedmiotu;
 • - umiejętność posługiwania się MS Office;
 • - prawo jazdy kat. B;
 • - dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • - praktyczna umiejętność wdrażania urządzeń pomiarowych do eksploatacji;
 • - znajomość systemu zarzadzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005;
 • - umiejętności pływackie;
 • - umiejętność dokumentowania zdarzeń;
 • - znajomość topografii;
 • - umiejętność obsługi geodezyjnego systemu pozycjonowania –GPS;
 • - uprawnienia audytora wewnętrznego w laboratorium;
 • - znajomość zasad walidacji metod analitycznych;
 • - posiadane uprawnienia motorowodne i/lub stermotorzysty

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl