Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Olsztyn
62 dni temu
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 76832

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.

Zakres zadań

 • księgowanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki;
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych (miesięczne, kwartalne, półroczne, roczne oraz bilans) w terminach i szczegółowości określonej odrębnymi przepisami w celu przekazania dysponentowi wyższego stopnia;
 • uzgadnianie i weryfikacja rachunków budżetowych i środków pozabudżetowych prowadzonych w jednostce oraz kontrola obrotów i sald kont księgowych w celu potwierdzenia ich rzetelności, bezbłędności, sprawdzalności i aktualności;
 • prowadzenie analizy kosztów i wydatków;
 • inicjowanie zmian w planie kont;
 • obsługa merytoryczna komputerowego systemu księgowego SWOP w celu prawidłowego funkcjonowania;
 • sporządzanie dowodów księgowych rozliczeniowych i korygujących;
 • prowadzenie ewidencji księgowej darowizn rzeczowych i prowadzenie uzgodnień z wydziałami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w księgowości w sektorze finansów publicznych.
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
 • znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
 • znajomość obsługi komputera; umiejętność obsługi arkuszy kalkulacyjnych;
 • zdolność analitycznego myślenia; umiejętność pracy w zespole
 • dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność, samodzielność, skrupulatność, terminowość i systematyczność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe