Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Olsztyn
64 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 78544

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


umowa na czas określony (12 m-cy w ramach ustawy o służbie cywilnej)
z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,
stres związany z działaniem pod presją czasu,
dyspozycyjność, odbywanie wyjazdów służbowych na terenie kraju,
możliwość pracy w godzinach nadliczbowych,
obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


•   praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
•   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
•   budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Odpowiada za przygotowanie danych do opracowania i aktualizacji dokumentacji planowania cywilnego, w tym Planu Zarządzania Kryzysowego Oddziału, mapy ryzyka, mapy zagrożeń, Raportu cząstkowego oraz procedur realizacji zadań zarządzania kryzysowego. Współdziała w przygotowaniu i wykonaniu procedur związanych z ochroną infrastruktury krytycznej
 • Gromadzi dane oraz dokonuje oceny zagrożeń występujących na terenie Oddziału. Aktualizuje zagrożenia. Współdziała z Punktem Informacji Drogowej Oddziału w zakresie monitorowania i patrolowania, przez służby liniowe Rejonów, sytuacji kryzysowej oraz utrudnień na sieci dróg spowodowanych zagrożeniem
 • Współdziała w organizacji szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego w Oddziale oraz przedsięwzięć realizowanych przez komórki organizacyjne Oddziału dotyczące zasad, organizacji i prowadzenia działań ratowniczych na zarządzanej sieci dróg. Z komórkami organizacyjnymi Oddziału oraz administracją zespoloną i niezespoloną województwa współdziała w zakresie procedur zarządzania kryzysowego
 • Opracowuje wybraną dokumentacje planowania operacyjnego oraz programowania obronnego w zakresie zadań wyznaczonych dla Oddziału na wypadek zaistnienia sytuacji szczególnych zagrożeń. Uczestniczy w przedsięwzięciach szkoleniowych, ćwiczeniach i treningach organizowanych przez jednostki nadrzędne
 • Współdziała w realizacji zamierzeń związanych z przygotowaniem infrastruktury drogowej Oddziału na potrzeby obronne państwa, Sił Zbrojnych RP i przyjęcia sojuszniczych sił wzmocnienia NATO, zabezpieczenie realizacji zadań w ramach wsparcia państwa gospodarza /HNS/ oraz współpracy cywilno-wojskowej /CIMIC/, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań wynikających z osłony technicznej infrastruktury drogowej objętej przygotowaniami obronnymi
 • Współdziała przy opracowaniu dokumentów związanych z przejściem Oddziału na strukturę organizacyjną jednostki zmilitaryzowanej oraz z władzami samorządowymi i z wojskowymi komendami uzupełnień w zakresie uzupełnienia istniejących stanów osobowych i zasobów sprzętowych
 • Współdziała w zapewnieniu spójności między planami i zadaniami z zakresu zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych, tzw. obszary wspólne, jak np. dokumentacja i zadania stałego dyżuru, planowanie i organizacja szkoleń na szczeblu Oddziału
 • Uczestniczy w pozyskiwaniu danych z dokumentacji przygotowań obronnych Oddziału na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz w wykonywaniu sprawozdawczości. Realizuje również przedsięwzięcia z zakresu ochrony informacji niejawnych w związku z pozyskiwanym i przekazywaniem powyższych danych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zadań wykonywanych na stanowisku pracy w zakresie zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa
 • Posiadanie poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Tajne „ lub gotowość do przystąpienia do postepowania sprawdzającego w tym zakresie
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „NATO CONFIDENTIAL”, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” lub gotowość do przeprowadzenia postepowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych ( Dz.U. z 2019 r. poz.742)
 • Zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w przypadku posiadania odpowiednich poświadczeń bezpieczeństwa
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa: Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawy o drogach publicznych, Ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • Znajomość statutowych zadań GDDKiA, w tym Oddziału
 • Umiejętność obsługi komputera – Pakiet OFFICE
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zaświadczenia lub certyfikaty stwierdzające odbycie szkoleń specjalistycznych z zakresu infrastruktury transportowej, w tym o znaczeniu obronnym; zagadnień zarządzania kryzysowego i przygotowań obronnych i ustawy prawa zamówień publicznych