Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Białystok
63 dni temu
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Białystok
Ogłoszenie o naborze Nr 81820

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-      praca laboratoryjna oraz praca biurowa przy monitorze ekranowym poniżej 4 godz.,


-      praca w terenie,


-      wyjazdy służbowe z wykorzystaniem samochodów służbowych,


-      prowadzenie samochodu służbowego.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-      praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych oraz w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego i urządzeń technicznych,


-      warunki w pomieszczeniach laboratoryjnych są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, są nieprzystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


-      praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,


-      praca w terenie na realizowanych budowach, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.

Zakres zadań

 • Wykonuje badania laboratoryjne kruszyw i gruntów oraz terenowe badania geotechniczne w ramach realizacji zadań w ramach programów rządowych,
 • Analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych gruntów, kruszyw jak również badań terenowych na inwestycjach realizowanych w ramach programów rządowych w zakresie geotechniki, podłoży,
 • Monitoruje terminowość prowadzonych badań, przygotowuje dane do monitoringu jakości z przeprowadzonych badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych,
 • Kontroluje i monitoruje sprawność techniczną sprzętu laboratoryjnego będącego w dyspozycji Zespołu,
 • Pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych,
 • Współpracuje z nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,
 • Rejestruje oraz dba o prawidłowe przechowywanie i likwidację prób do badań laboratoryjnych,
 • Kompletuje i przygotowuje dokumenty będące efektem zrealizowanych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu budownictwa lub geofizyki lub geologii lub geotechniki lub geodezji lub chemii,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z technologią budowy dróg.
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office,
 • Kompetencje: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025,
 • praca w badawczym laboratorium akredytowanym