Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy inspektor

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Olsztyn

8 dni temu

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 30403

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
- wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • opracowywanie i codziennie aktualizowanie kalendarza najważniejszych imprez w województwie z uwzględnieniem dziennego rozkładu pracy wojewody i wicewojewody oraz kalendarzy ich spotkań, łącznie z umieszczaniem informacji na stronie internetowej Urzędu w celu przedstawienia bieżącego przebiegu wydarzeń z terenu województwa oraz realizacji zadań;
 • organizowanie spotkań wojewody i wicewojewody z przedstawicielami obcych państw, ministrami, parlamentarzystami, przedstawicielami samorządów, służb zespolonych wojewody w celu zapewnienia zachowania zasad protokolarnych tych wizyt oraz koordynacji spraw technicznych, związanych z tego typu uroczystościami, często łączących się z wręczeniem odznaczeń państwowych;
 • opracowywanie zapotrzebowania i zamawianie materiałów reprezentacyjnych na potrzeby wojewody i wicewojewody oraz materiałów biurowych dla pracowników wydziału. Zapewnienie realizacji usług hotelowych i gastronomicznych na potrzeby Urzędu. Powyższe czynności pracownik wykonuję w elektronicznym systemie rozliczania urzędu;
 • opracowywanie i aktualizacja wykazów i danych teleadresowych jednostek, urzędów, instytucji, parlamentarzystów, itp. niezbędnych do sprawnej pracy sekretariatów wojewody, wicewojewody, sekretariatu oraz pracowników wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie wraz z przepisami wykonawczymi
 • znajomość ustawy o orderach i odznaczeniach
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie: access, photoshop, excel

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-23 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
  Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn
  (pok. 121)

  z dopiskiem "ogłoszenie nr (właściwy dla danego ogłoszenia)" na liście motywacyjnym

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (817)
  Wałbrzych (52)
  Legnica (65)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (174)
  Toruń (97)
  Lubelskie:
  Lublin (131)
  Chełm (20)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (832)
  Tarnów (42)
  Nowy Sącz (37)
  Mazowieckie:
  Warszawa (1766)
  Radom (72)
  Płock (37)
  Opolskie:
  Opole (120)
  Nysa (20)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (78)
  Przemyśl (29)
  Podlaskie:
  Białystok (101)
  Suwałki (38)
  Łomża (24)
  Pomorskie:
  Gdańsk (406)
  Gdynia (156)
  Słupsk (47)
  Śląskie:
  Katowice (476)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (95)
  Elbląg (50)
  Ełk (17)
  Wielkopolskie:
  Poznań (517)
  Kalisz (41)
  Konin (40)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (256)
  Koszalin (57)
  Kołobrzeg (23)
  Auchan (127)
  Tesco (509)
  UBS (0)
  OBI (0)
  PKP (19)
  STRABAG (10)
  ABB (82)
  Accenture (251)
  Luxoft (189)
  PKO BP (347)
  KPMG (38)
  Orange (20)
  IKEA (3)
  Budimex (28)

  Rekrutują z Praca.pl