Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy referent
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Wrocław
63 dni temu
Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 76410

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca jednozmianowa wykonywana w porze dziennej

 • Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

 • Stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe

 • Budynek przystosowany dla potrzeb osób z lekką niepełnosprawnością

Zakres zadań

 • Sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją zadań kontroli podatkowej i celno-skarbowej w celu ich wykonywania zgodnie z przepisami prawa;
 • Sprawuje nadzór nad realizacją zadań dotyczących czynności sprawdzających, a w szczególności w zakresie Jednolitych Plików Kontrolnych, w celu prawidłowości wykorzystania tych narzędzi w podejmowanych czynnościach weryfikacyjnych;
 • Wydaje orzeczenia w drugiej instancji w zakresie kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej w celu zapewnienia prawidłowości przestrzegania prawa;
 • Koordynuje, ocenia prawidłowość przesyłanych sprawozdań, informacji zbiorczych i analiz z podległych urzędów i innych komórek organizacyjnych izby oraz sporządza okresowe sprawozdania, w celu monitorowania poziomu wykonywania zadań przez podległe urzędy w tym obszarze;
 • Rozpatruje ponaglenia na niezałatwienie sprawy w terminie w zakresie właściwości komórki,  w celu monitorowania czasu trwania kontroli i sprawnego ich przebiegu, a w przypadku zidentyfikowania przypadków ich przewlekłości, w celu podjęcia działań eliminujących stwierdzone nieprawidłowości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego (powyżej 0,5 roku w pracy biurowej)
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość prawa podatkowego i celnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe