Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy Specjalista w Wydziale Zwrotów, Planowania i Analiz w Departamencie Współpracy Międzynarodowej

Centrala NFZ

Warszawa

222 dni temu

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko:

Starszego Specjalisty
w Wydziale Zwrotów, Planowania i Analiz
w Departamencie Współpracy Międzynarodowej
DWM/18/112

Zapraszamy do składania aplikacji i udziału w procesie rekrutacji do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Nasza organizacja przechodzi obecnie transformację, podobnie, jak cały system ochrony zdrowia. Praca w Centrali NFZ to szansa zdobycia unikalnej wiedzy i licznych kompetencji. Jesteśmy organizacją publiczną, nadzorowaną przez Ministra Zdrowia. Zarządzamy i odpowiadamy za środki finansowe przeznaczone na leczenie, pełnimy rolę płatnika publicznego, działamy na rzecz wszystkich Pacjentów.

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w organizacji sprawnie zarządzanej i skoncentrowanej na realizacji konkretnych celów i zadań;
 • możliwość intensywnego rozwoju - pracownikom oferujemy kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje;
 • możliwość awansu zawodowego;
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • godne wynagrodzenia - zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w NFZ;
 • atrakcyjne wsparcie socjalne finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci dofinansowania do wypoczynku pracowników, a także ich dzieci;
 • opiekę pracodawcy i wsparcie związków zawodowych dbających o poszanowanie godności pracownika i bezwzględnie eliminującego wszelkie przejawy patologii i nieprawidłowości, takie jak nepotyzm czy mobbing.

Kogo szukamy:

 • osób ambitnych, nastawionych na wspólne osiąganie celów;
 • ludzi marzących o sukcesie zawodowym;
 • osób o wysokim poziomie motywacji osobistej;
 • pracowników z inicjatywą i zapałem do pracy;
 • kandydatów w różnym wieku, młodzi zdobędą doświadczenie, starsi podzielą się wcześniej nabytymi umiejętnościami;
 • osób o wysokiej kulturze osobistej.

Szczegóły oferty:


Wymiar etatu: 1 etat


Miejsce wykonywania pracy: Warszawa / Centrala NFZ

 

Główne obowiązki:

 • współpraca z innymi komórkami merytorycznymi Centrali przy utrzymywaniu wykazu cen świadczeń opieki zdrowotnej wyliczonych zgodnie z art. 42c ust 1 pkt 1-10 ustawy o świadczeniach, stosowanego na potrzeby zwrotu kosztów świadczeń udzielonych na podstawie art. 42b ustawy o świadczeniach, w tym wypracowywanie z komórkami sposobu dokonywania wyliczeń w odniesieniu do nowych świadczeń gwarantowanych lub zmiany produktów rozliczeniowych dla danego świadczenia gwarantowanego;
 • koordynowanie rozwiązywania problemów zgłaszanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu związanych ze stosowaniem wykazu cen świadczeń opieki zdrowotnej wyliczonych zgodnie z art. 42c ust 1 pkt 1-10 ustawy o świadczeniach;
 • współpraca z wykonawcami systemu w sprawach związanych z utrzymywaniem wykazu cen świadczeń opieki zdrowotnej wyliczonych zgodnie z art. 42c ust. 1 pkt 1-10 ustawy o świadczeniach;
 • rozpatrywanie odwołań składanych do Prezesa Funduszu od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ w sprawach o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej, przygotowywanie projektów decyzji Prezesa Funduszu oraz współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali, oddziałami wojewódzkimi NFZ, Ministerstwem Zdrowia oraz konsultantami krajowymi we właściwej dziedzinie medycyny w zakresie procedowanych spraw;
 • rozpatrywanie zażaleń składanych do Prezesa Funduszu na przewlekłość postępowań prowadzonych przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ w sprawach o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej;
 • prowadzenie rejestru decyzji Prezesa Funduszu wydanych na podstawie art. 42d ust. 19 ustawy o świadczeniach w związku z odwołaniami od decyzji dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w sprawach o zwrot kosztów świadczeń, wydanych na podstawie art. 42d ust. 1 i 2 ww. ustawy oraz rejestru postanowień;
 • przygotowywanie wkładów merytorycznych do odpowiedzi na skargi wniesione przez świadczeniobiorców do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje Prezesa Funduszu utrzymujące w mocy zaskarżone decyzje dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w sprawach o zwrot kosztów świadczeń udzielonych w ramach opieki transgranicznej;
 • udzielanie świadczeniobiorcom informacji telefonicznej i przygotowywanie projektów odpowiedzi pisemnych na pytania dot. zasad korzystania ze świadczeń udzielanych w ramach opieki transgranicznej oraz możliwości uzyskania przez nich zwrotu kosztów świadczeń;
 • przygotowywanie analiz i raportów w zakresie charakterystyki świadczeń udzielonych polskim świadczeniobiorcom w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej.

Wykształcenie: wyższe


Wymagania konieczne:

 • minimum 4 lata pracy zawodowej;
 • znajomość zasad finansowania świadczeń i prowadzenia rozliczeń przez Fundusz, w tym znajomość metodyki JGP oraz przepisów regulujących refundację leków;
 • znajomość zagadnień regulowanych ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • umiejętność argumentowania, formułowania wniosków na podstawie analizowanej dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej;
 • bardzo dobra umiejętność organizacji pracy własnej;
 • łatwość przyswajania wiedzy;
 • komunikatywność;
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe związane z pracą w placówkach medycznych;
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • doświadczenie w prowadzeniu spraw w trybie administracyjnym;
 • umiejętność rozwiązywania problemów pod presją czasu;
 • znajomość relacji zachodzących pomiędzy przepisami o koordynacji, a regulacjami dyrektywy w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (na poziomie ogólnodostępnych informacji);

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisany list motywacyjny;
 • podpisane CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających minimum 4 lata pracy zawodowej na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, jak również wykonywania działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów potwierdzających ww. wymagania pożądane;
 • podpisane oświadczenia o treści:
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego DWM/18/112”
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów.”
   UWAGA! Dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu, niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji.”
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu e-mail, niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji.”

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali komisja rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista Kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu oraz formie przeprowadzenia naboru;
 • Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Art. 112. 

1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:

1)   świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

2)   właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;

3)   członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

4)   członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;

5)   członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 11 września
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844);

6)   właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;

7)   właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;

8)   posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;

9)   członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.

2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:

1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;

2) wykonywać działalności gospodarczej.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; tj. Dz. U. 2018 poz. 917) Niepodanie przez Panią/Pana danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych - RODO).

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przekazane przez Panią/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Centrali NFZ: iod@nfz.gov.pl.

Poznaj

Centrala NFZ

Poznaj stanowisko: Analityk Danych

Analityk Danych to osoba, która gromadzi i analizuje dane, a następnie wykorzystuje je do przygotowania lub doskonalenia strategii biznesowych i planów marketingowych firm. Analityk jest osobą profesjonalnie wyszkoloną, posiadającą dobrze rozwinięte umiejętności matematyczne, umiejętności analityczne i zdolność logicznego myślenia. W tej pracy niezmiernie ważna jest umiejętność organizacji pracy, bez której łatwo o błędne ...
Analityk Danych Praca Analityk Danych

Podobne oferty

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (809)
Wałbrzych (68)
Legnica (100)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (252)
Toruń (145)
Lubelskie:
Lublin (249)
Chełm (38)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (931)
Tarnów (64)
Nowy Sącz (61)
Mazowieckie:
Warszawa (2275)
Radom (171)
Płock (96)
Opolskie:
Opole (252)
Nysa (88)
Podkarpackie:
Rzeszów (167)
Przemyśl (45)
Podlaskie:
Białystok (164)
Suwałki (50)
Łomża (34)
Pomorskie:
Gdańsk (486)
Gdynia (203)
Słupsk (64)
Śląskie:
Katowice (576)
Częstochowa (167)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (185)
Elbląg (112)
Ełk (91)
Wielkopolskie:
Poznań (661)
Kalisz (79)
Konin (80)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (330)
Koszalin (97)
Kołobrzeg (42)
Auchan (146)
Tesco (109)
Inditex (21)
Leroy Merlin (125)
Bricoman (20)
STRABAG (12)
ABB (42)
Accenture (135)
Carrefour (146)
PKO BP (364)
PwC (38)
KPMG (22)
Orange (10)
IKEA (32)
Budimex (52)

Rekrutują z Praca.pl