Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

Rzeszów

35 dni temu

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 64974

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,
- wyjazdy w teren w celu przeprowadzania rozpraw,
- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,
- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na III piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. Na parkingu przed siedzibą Urzędu znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • prowadzenie spraw związanych z nabywaniem przez jednostki samorządu terytorialnego prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
 • prowadzenie spraw związanych z rewindykacją praw majątkowych osób fizycznych w celu stwierdzenia, czy majątki te podlegały pod działanie dekretu PKWN z 1944 r. oraz spraw dotyczących potwierdzania prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP w celu przyznania lub odmowy należnej rekompensaty,
 • prowadzenie spraw związanych z nabywaniem przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości niestanowiących ich własności a zajętych pod drogi publiczne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe w dziedzinie związanej z gospodarką nieruchomościami lub z geodezją - powyżej 1 roku,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu nieruchomości, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną, ustawy o drogach publicznych,
 • znajomość: ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Praca Specjalista ds. Administracyjnych