Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Olsztyn
72 dni temu
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 87422

Warunki pracy

·       praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu


·       kontakt z klientem zewnętrznym


·       narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru


·       czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie)


·       wyznaczone stanowiska do parkowania dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika, podjazdy dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kopernika i Al. Marsz. J. Piłsudskiego – wejście do budynku z asystentem, winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, drzwi oraz toaleta o odpowiedniej szerokości dostosowane do poruszania się na wózku.

Zakres zadań

 • Samodzielnie przyjmuje i analizuje poprawność otrzymanych jednostkowych sprawozdań budżetowych przedkładanych przez: jednostki organizacyjne podporządkowane i nadzorowane przez Wojewodę, zespolone służby, inspekcje i straże wojewódzkie (52 jednostki), jednostki samorządu terytorialnego (116 gmin, 21 powiatów i samorząd województwa). Kompletuje dane ze sprawozdań. Poprzez obliczenia wynikowe dokonuje kontroli wykonania planu budżetu Wojewody, w celu wyeliminowania przekroczenia wykonania planu i innych różnorodnych błędów występujących w sprawozdaniach, w tym będących naruszeniem dyscypliny budżetowej i podlegających karze zgodnie z ustawą. Sporządza zawiadomienia w przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny budżetowej.
 • Sporządza w formie elektronicznej zbiorcze sprawozdania miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne dysponenta głównego na podstawie uprzednio przyjętych, zweryfikowanych i poprawnych jednostkowych sprawozdań w zakresie stanu środków na rachunkach bankowych, wykonania dochodów i wydatków budżetowych, wykonania wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, zatrudnienia i wynagrodzeń, stanu zobowiązań według tytułów dłużnych, stanu należności, wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych, wykonania planu dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, wykonania planu wydatków/dotacji na finansowanie inwestycji wieloletnich oraz w zakresie budżetu środków europejskich celu nadzoru nad realizacją i wykonaniem budżetu oraz terminowemu przekazaniu sprawozdań do Ministerstwa Finansów.
 • Sporządza analizy w zakresie realizacji budżetu (wykonanie dochodów i wydatków),dotyczące jednostek podległych, wykonania dotacji- jednostkowe i zbiorczo – w zależności od zapotrzebowania, celem przedstawienia wniosków przełożonym, wojewodzie, służbom kontrolnym.
 • Prowadzi informatyczną obsługę modułu sprawozdawczość w systemie TREZOR, która wymaga każdorazowo odblokowania jednostkom poszczególnych sprawozdań w celu wprowadzenia danych, a następnie weryfikuje, zatwierdza bądź odrzuca do poprawy, kompletuje i agreguje celem przesłania do ministerstwa właściwego ds. finansów. Udziela instruktażu i wyjaśnień w sprawach sprawozdawczości również obsługi modułu sprawozdawczość w systemie TREZOR w celu prawidłowego sporządzania sprawozdań przez jednostki budżetowe i samorządowe. Udziela informacji merytorycznych w obszarze własnego stanowiska pracy w celu bieżącej i rzetelnej informacji o poziomie wykonania planu oraz zapewnienia prawidłowego planowania budżetu zadaniowego, który jest trzyletnim skonsolidowanym planem wydatków państwowych jednostek budżetowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość obsługi: programów Excel i Word
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie obsługi programu TREZOR wykorzystywanego do sporządzania sprawozdań budżetowych
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w finansach publicznych