Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódź
67 dni temu
Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
Łódzki Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Łódź
Ogłoszenie o naborze Nr 114218

Warunki pracy

praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, praca w terenie, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, oświetlenie naturalne i sztuczne, niedostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na I piętrze.

Zakres zadań

 • Wykonuje obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego (samodzielna funkcja techniczna w budownictwie) w ramach prowadzonych zadań remontowo-inwestycyjnych, tj. nadzór nad wykonawcami robót w zakresie prowadzenia robót instalacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, opracowaną dokumentacją projektową i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę, warunkami zawartych umów.
 • Opracowuje dokumenty formalno-prawne celem usuwania bieżących awarii instalacji sanitarnych. Opracowuje w tym zakresie projekty i dokumentację kosztorysową z użyciem programu do kosztorysowania, wniosków i umów z wyłączenia z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Dokonuje ocen stanów technicznych instalacji obiektów (samodzielna funkcja techniczna w budownictwie) oraz typuje roboty do wykonania celem doprowadzenia tej instalacji do odpowiedniej sprawności technicznej.
 • Opracowuje (sporządza) dokumentację przetargową wynikającą z Ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie wniosków rozpoczynających postępowanie, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie posiadanych uprawnień.
 • Sprawdza pod względem merytorycznym dokumentację projektowo-kosztorysową dla inwestycji wymagających pozwolenia na budowę wykonaną przez projektantów (na podstawie zawartej umowy), w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych i wiedzy technicznej pod kątem zgodności jej wykonania z protokołami typowania robót i założeniami zamawiającego (warunkami zawartej umowy) i przepisami prawa budowlanego.
 • Opracowuje dokumentację projektowo-kosztorysową dla zadań niewymagających pozwolenia na budowę w zakresie typowania robót budowlanych do wykonania, wykonania przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego w zakresie posiadanej wiedzy i uprawnień budowlanych przy wykorzystaniu programu do kosztorysowania.
 • Współuczestniczy w dokonywaniu rozliczeń finansowych realizowanych zadań remontowo-inwestycyjnych, tj. zgodności poniesionych kosztów w stosunku do założeń planu finansowego, programu funkcjonalno użytkowego i zawartej umowy.
 • Współuczestniczy w opracowywaniu wieloletnich i rocznych planów inwestycyjno-remontowych celem utrzymania obiektów w odpowiedniej sprawności technicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacje sanitarne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (nadzory, oceny stanów technicznych instalacji),
 • umiejętność podejmowania decyzji zgodnych z prawem budowlanym przy wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie,
 • umiejętność dokonywania ocen technicznych instalacji sanitarnych,
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne wydane przez ABW, SKW, Policję lub złożenie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługiwania programów komputerowych do kosztorysowania,

Podobne oferty