Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Starszy specjalista

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Warszawa
praca stacjonarna
22 dni temu
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137950

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


- zagrożenie korupcją


- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Monitoruje proces planowania i realizacji finansowej inwestycji przez PKP SA i PKP PLK SA finansowanych w szczególności z Funduszu Kolejowego, programów operacyjnych starej i nowej perspektywy UE w ramach kolejowych programów wieloletnich, w tym przygotowuje projekty opinii ministra właściwego ds. transportu nt. udzielenia przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji spłaty zobowiązań finansowych związanych z realizacją inwestycji; bierze udział w grupach, zespołach i spotkaniach dotyczących realizowanych inwestycji; bierze udział w grupach, zespołach i spotkaniach dotyczących realizowanych inwestycji; weryfikuje i uzgadnia rozliczenia w zakresie finansowym.
 • Bierze udział w opracowaniu dokumentacji umożliwiającej finansowanie zadań infrastrukturalnych w ramach kolejowych programów wieloletnich, w tym współtworzy w zakresie finansowym Szczegółowy Plan Realizacji do Krajowego Programu Kolejowego w zakresie projektów finansowanych ze środków UE oraz środków krajowych, w szczególności w kontekście zgodności zakresu, kosztu i terminu projektów z Krajowym Programem Kolejowym i stanem faktycznym
 • Bierze udział w opracowaniu planów finansowych Funduszu Kolejowego na dany rok, aktualizacji tych planów oraz monitoruje ich wykonanie.
 • Bada i analizuje prawidłowość przekazywanych przez zarządców infrastruktury kolejowej dokumentów niezbędnych do rozliczania dofinansowania działalności operacyjnej PKP PLK SA i działalności zarządców infrastruktury kolejowej, która nie może być sfinansowana z opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej, w ramach umów zawartych pomiędzy Ministrem i zarządcami infrastruktury kolejowej.
 • Weryfikuje wnioski o płatność ze środków Funduszu Kolejowego oraz budżetu państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub jednostkach udzielających/korzystających z dotacji z: budżetu państwa, Funduszu Kolejowego lub środków UE
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Znajomość ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o Funduszu Kolejowym, przepisów regulujących udzielanie dotacji ze środków budżetu państwa oraz kolejowych wieloletnich programów infrastrukturalnych.
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 

Podobne oferty