Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Audytor Wewnętrzny w Biurze Audytu Wewnętrznego
Centrala NFZ
Warszawa
specjalista junior / mid / senior
81 dni temu

Audytor Wewnętrzny
w Biurze Audytu Wewnętrznego

Numer ogłoszenia: BAW/21/131

Miejsce pracy: Warszawa

Termin składania ofert: 05.07.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • udział w przygotowywaniu rocznego planu audytu wewnętrznego na podstawie przeprowadzonej analizy obszarów ryzyka w zakresie działania Funduszu, w terminach wynikających z obowiązujących regulacji;
 • przeprowadzanie czynności doradczych mających na celu usprawnienie funkcjonowania Funduszu oraz składanie wniosków w tym zakresie;
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych zleconych w komórkach organizacyjnych Centrali i w oddziałach wojewódzkich Funduszu - w tym zleconych zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Ministra Finansów, Prezesa Rady Ministrów lub przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej;
 • sporządzanie i przekazywanie sprawozdań z audytów wewnętrznych zleconych zgodnie z założeniami lub programem przekazanym przez zlecającego audyt, dyrektorom audytowanych oddziałów wojewódzkich Funduszu, dyrektorom komórek organizacyjnych Centrali;
 • formułowanie i przedstawienie w sprawozdaniach z zadań zapewniających zaleceń, mających na celu doprowadzenie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Funduszu i oddziały wojewódzkie Funduszu oraz działań przez nich podejmowanych do zgodności z przepisami prawa i regulacjami oraz z przyjętymi celami i zadaniami Funduszu;
 • formułowanie i przedstawienie w sprawozdaniach z czynności doradczych uwag i wniosków, mających na celu doprowadzenie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne Funduszu i oddziały wojewódzkie Funduszu oraz działań przez nich podejmowanych do zgodności z przepisami prawa i regulacjami oraz z przyjętymi celami i zadaniami Funduszu;
 • przeprowadzanie czynności sprawdzających realizację wniosków i zaleceń, przedstawionych w sprawozdaniach z przeprowadzonych audytów wewnętrznych;
 • prowadzenie dokumentacji audytowej;
 • współpraca z audytorami zewnętrznymi oraz kontrolerami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie właściwości Biura;
 • uczestniczenie w przygotowaniu projektów wewnętrznych regulacji prawnych;
 • wykonywanie innych zadań określonych dla Biura w regulaminie organizacyjnym Centrali oraz innych zadań powierzonych przez przełożonych.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe (preferowane ekonomiczne lub prawnicze);
 • lata pracy zawodowej: minimum 5 lat pracy zawodowej, w tym minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku audytora wewnętrznego;
 • uprawnienia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.).

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość przepisów prawa finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych;
 • znajomość specyfiki pracy w podmiotach zaliczanych do sektora finansów publicznych;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel i PowerPoint);
 • znajomość i umiejętność stosowania narzędzi i technik audytorskich;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy związanej z delegacjami służbowymi;
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze ochrony zdrowia;
 • ukończone szkolenia, kursy, studia podyplomowe rozwijające kompetencje audytora wewnętrznego;
 • umiejętność ustalania priorytetów wykonywanych zadań;
 • duża odporność na stres;
 • otwartość na zmiany.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Podobne oferty