Audytor wewnętrzny
Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Warszawa
3 dni temu
Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85786

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w godz. 08:15-16:15, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego. Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe. Praca narażona na naciski, które mogą powodować konflikt interesów, bądź mieć wpływ na obiektywną ocenę sytuacji w danym zadaniu. Stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu związanych ze zmieniającym się otoczeniem w trakcie prowadzania audytu w różnych komórkach organizacyjnych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz koniecznością szybkiej nauki nowych zakresów tematycznych objętych audytem. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby
z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Dokonuje niezależnych badań systemów zarządzania i kontroli w tym procedur kontroli finansowej w GIS prowadzonych w formie realizacji zadań audytowych w celu dostarczenia kierownikowi jednostki niezależnej i obiektywnej oceny efektywności i skuteczności systemów zarządzania i kontroli GIS
 • Sporządza pisemne ustalenia stanu faktycznego i sprawozdania z wykonanych zadań audytowych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających wprowadzenie zaleceń, przedstawionych w sprawozdaniach z wykonanych zadań audytowych, mających na celu usunięcie uchybień lub wprowadzenie usprawnień
 • Prowadzi czynności doradcze na wniosek kierownika jednostki lub z własnej inicjatywy mające na celu usprawnianie funkcjonowania Głównego Inspektoratu Sanitarnego
 • Przygotowuje roczne i strategiczne plany audytu wewnętrznego
 • Tworzy i aktualizuje regulacje i procedury prowadzenia audytu wewnętrznego
 • Przeprowadza analizę ryzyka, na potrzeby sporządzenia rocznego planu audytu wewnętrznego oraz zadań audytowych, przygotowuje programy zadań audytowych i innych wymaganych dokumentów związanych z planowaniem zadań
 • Analizuje przyczyny i skutki ewentualnych słabości kontroli zarządczej, stwierdzonych w trakcie przyprowadzanych zadań audytowych, w celu sformułowania zaleceń, które przyczynią się do ich wyeliminowania i wprowadzenia ulepszeń w funkcjonowaniu badanego obszaru
 • Opracowuje i przedkłada sprawozdania z wykonania rocznych planów audytu oraz informacje o realizacji zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z przeprowadzeniem kontroli lub audytem wewnętrznym
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość ustawy o Radzie Ministrów
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość zagadnień dotyczących bezpieczeństwa informacji
 • Znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, a także standardów audytu wewnętrznego i metodologii realizacji audytu
 • Posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Rzetelność
 • Komunikatywność

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne " lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego, zgodnie z ustawą o finansach publicznych
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu, przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2021-10-22 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Sanitarny z siedzibą przy ul. Targowej 65, 03-729 Warszawa, zwany dalej „Administratorem danych”.


  2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:


  1) pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa;


  2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@gis.gov.pl.


  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 221 - Kodeksu pracy i art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne.


  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.


  5. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.


  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej i zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru lub zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.


  7. Posiada Pani/Pan prawo do:


  1) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;


  2) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;


  3) cofnięcia zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne.


  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.


  9. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  Podobne oferty