Główny specjalista Departament Wsparcia Postępowań w Sprawach Zatorów Płatniczych

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa

42 dni temu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie o naborze nr 67184 z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista
Departament Wsparcia Postępowań w Sprawach Zatorów Płatniczych

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 3; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Prowadzenie w drugiej instancji postępowania administracyjnego nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych oraz postępowań w sprawach nakładania kar pieniężnych.
 • Rozpatrywanie środków odwoławczych od decyzji i postanowień wydanych przez Prezesa Urzędu w sprawach nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych w tym zakresie, w szczególności przygotowywanie projektów decyzji i innych rozstrzygnięć w celu przeciwdziałania zatorom płatniczym.
 • Rozpatrywanie zażaleń na postanowienia wydane w toku w kontroli prowadzonych w celu zgromadzenia materiału dowodowego wskazującego na nadmierne opóźnianie świadczeń pieniężnych.
 • Współpraca z organami krajowymi, organami UE i organami krajów członkowskich UE w obszarze przeciwdziałania zatorom płatniczym, w tym reprezentowanie Prezesa UOKIK na forach międzynarodowych.
 • Monitorowanie, gromadzenie i analizowanie aktualnego orzecznictwa krajowego i UE z zakresu przeciwdziałania powstawania zatorom płatniczym w celu stosowania jednolitej linii orzeczniczej wydawanych rozstrzygnięć.
 • Współpraca z przedsiębiorcami, organami administracji i innymi podmiotami w obszarze przeciwdziałania zatorom płatniczym.
 • Przygotowywanie projektów pism i wystąpień do przedsiębiorców, organizacji, instytucji, organów administracji w sprawach dotyczących przeciwdziałania zatorom płatniczym.

WARUNKI PRACY:

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe.
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 3 lata w obszarze praktycznego stosowania prawa.
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: znajomości ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, podstaw finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, znajomości procedury administracyjnej i kpa.
 • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność.
 • komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Wykształcenie: wyższe prawo, administracja.
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub kontroli.
 • Język angielski na poziomie B2.
 • Posiadanie kompetencji: kreatywność, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność.

Poznaj

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - UOKiK


Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych