Główny specjalista do spraw: monitorowania systemu nadzoru rynku Departament Nadzoru Rynku

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa

155 dni temu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie
Ogłoszenie o naborze nr 64158 z dnia 15 czerwca 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:


główny specjalista
do spraw: monitorowania systemu nadzoru rynku
Departament Nadzoru Rynku

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; ZATRUDNIENIE: PRACA NA ZASTĘPSTWO;
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Realizowanie zadań w zakresie monitorowania systemu nadzoru rynku obejmującego: wyroby pirotechniczne i materiały wybuchowe do użytku cywilnego, urządzenia stosowane w atmosferze potencjalnie wybuchowej, urządzenia ciśnieniowe i proste zbiorniki ciśnieniowe, wyroby budowlane, wyroby medyczne w celu zapewnienia efektywnego współdziałania krajowych organów nadzoru rynku tworzących system nadzoru rynku.
 • Opracowywanie programów kontroli dla Inspekcji Handlowej oraz uczestniczenie w planowaniu jej działań, a także sporządzanie raportów, poradników i informacji w zakresie określonym powyżej, w celu ujednolicenia zasad działania Inspekcji Handlowej oraz rzetelnego informowania opinii publicznej w obszarze systemu nadzoru rynku, w tym prowadzenie szkolenia wew. i zew. dla inspektorów IH oraz zewnętrznych uczestników, a także opracowywanie materiałów szkoleniowych.
 • Analizowanie unijnych i krajowych przepisów prawnych oraz norm technicznych, a także opiniowanie projektów aktów unijnych z ww. obszaru tematycznego i projektów krajowych aktów prawnych wdrażających unijne prawodawstwo harmonizacyjne związane z ww. przepisami, w celu zapewnienia spójności z rozwiązaniami unijnymi oraz jak najwyższego poziomu efektywności nadzoru nad tymi wyrobami.
 • Udzielanie wyjaśnień przedsiębiorcom, kosumentom i mediom, a także przekazywanie informacji organom publicznym oraz instytucjom unijnym, w celu podniesienia świadomości uczestników rynku w zakresie działania krajowego systemu nadzoru rynku, zapobiegania rozprzestrzenianiu się wyrobów niezgodnych z unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym lub wyjaśniania wątpliwości merytorycznych.
 • Współpraca z krajowymi organami nadzoru rynku, organami nadzoru rynku z innych państw członków EOG lub instytucjami unijnymi w celu wypracowania stanowiska Urzędu w kwestiach związanych z nadzorem nad wyrobami objętymi systemem nadzoru rynku w ww. zakresie, a także aby zapewnić efektywne działanie krajowego systemu nadzoru rynku.

WARUNKI PRACY:

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.

Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w praktycznym stosowaniu prawa (prowadzenie czynności wyjaśniających lub kontrolnych, lub postępowań administracyjnych, lub opiniowanie aktów prawnych)
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu znajomości przepisów o systemie oceny zgodności oraz unijnego prawodawstwa harmonizującego.
 • Posiadanie kompetencji: myślenie analityczne, kreatywność.
 • Język angielski na poziomie B2.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy w pracy w administracji publicznej
 • Posiadanie studiów technicznych lub podyplomowych z zakresu administracji publicznej, integracji europejskiej lub prawa europejskiego.
 • Posiadanie kompetencji: orientacja na osiąganie celów, komunikacja.
 • Posiadanie innego języka roboczego UE na poziomie B1.

Poznaj

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - UOKiK


Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych