Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Główny specjalista

Ministerstwo Energii w Warszawie

Warszawa

4 dni temu

Ministerstwo Energii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 35878

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa przy komputerze. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Zagrożenie korupcją. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: II piętro,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy. Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre- syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Projektowanie nowych rozwiązań w zakresie elektromobilności oraz regulacji funkcjonowania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, analizowanie rozwiązań prawnych w innych państwach
 • Przygotowywanie projektów ustaw i rozporządzeń oraz ich zmian, prowadzenie procesu legislacyjnego, wypracowywanie stanowiska ME wobec zewnętrznych projektów aktów prawnych i dokumentów rządowych dotyczących sektora elektromobilności i paliw alternatywnych
 • Przygotowywanie opinii prawnych i stanowisk w zakresie funkcjonowania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, w szczególności współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zgodnego z prawem wydatkowania środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
 • Prowadzenie bieżącej współpracy z Zarządzającym Funduszem Niskoemisyjnego Transportu w zakresie realizacji jego zadań z obszaru udzielania oraz monitorowania wsparcia określonego w ustawach oraz umowach i upoważnieniach
 • Monitorowanie funkcjonowania oraz wydatkowania środków z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz umową zawartą pomiędzy Ministrem Energii oraz NFOŚiGW
 • Prowadzenie spraw w zakresie postępowań formalnych prowadzonych przez KE w sprawie naruszenia przepisów prawa UE oraz postępowań przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w odniesieniu do regulacji sektora elektromobilności, a także monitorowanie i analizowanie orzecznictwa TSUE w odniesieniu do sektora energetycznego
 • Współpraca z organami administracji, podmiotami sektora paliwowego, organami normalizującymi oraz instytucjami badawczo-rozwojowymi
 • Realizowanie zadań polegających na współpracy międzynarodowej w zakresie elektromobilności oraz paliw alternatywnych
 • Opracowywanie i udzielanie informacji, wyjaśnień, odpowiedzi na interpelacje i zapytania poselskie i senatorskie, skargi i wnioski obywateli i dziennikarzy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego pracy przy tworzeniu lub stosowaniu prawa w administracji publicznej,
w kancelarii prawnej lub w usługach prawnych lub w pracy o podobnym charakterze
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość przepisów dotyczących Funduszu Niskoemisyjnego Transportu
 • Znajomość ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych
 • Znajomość prawa administracyjnego
 • Znajomość zasad techniki prawodawczej oraz polskiego i europejskiego procesu legislacyjnego
 • Znajomość zasad udzielania pomocy publicznej
 • Umiejętności interpersonalne: komunikatywność, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość innego niż język angielski języka urzędowego UE lub języka rosyjskiego na poziomie B1
 • Znajomość ustaw: Prawo energetyczne oraz o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość problematyki sektora energetycznego w Polsce i UE
 • Znajomość założeń polskiej i unijnej polityki transportowej

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • W przypadku posiadania dyplomu potwierdzającego wyższe wykształcenie, uzyskanego na uczelni zagranicznej, prosimy o przesłanie kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub nostryfikacji dyplomu
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia o zatrudnieniu)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość innego niż język angielski języka urzędowego UE lub języka rosyjskiego na poziomie B1
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-22 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Ministerstwo Energii
  ul. Krucza 36/Wspólna 6
  00-522 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motyw.: „DIT-70”
  Dok. można przesłać lub składać w kancelarii ME, Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
  Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

  Szukaj pracy według:

  Dolnośląskie:
  Wrocław (706)
  Wałbrzych (53)
  Legnica (86)
  Kujawsko-pomorskie:
  Bydgoszcz (170)
  Toruń (93)
  Lubelskie:
  Lublin (150)
  Chełm (23)
  Lubuskie:
  Łódzkie:
  Małopolskie:
  Kraków (888)
  Tarnów (48)
  Nowy Sącz (43)
  Mazowieckie:
  Warszawa (2128)
  Radom (87)
  Płock (38)
  Opolskie:
  Opole (173)
  Nysa (36)
  Podkarpackie:
  Rzeszów (121)
  Przemyśl (22)
  Podlaskie:
  Białystok (124)
  Suwałki (31)
  Łomża (33)
  Pomorskie:
  Gdańsk (391)
  Gdynia (159)
  Słupsk (45)
  Śląskie:
  Katowice (498)
  Częstochowa (102)
  Świętokrzyskie:
  Warmińsko-mazurskie:
  Olsztyn (123)
  Elbląg (42)
  Ełk (24)
  Wielkopolskie:
  Poznań (608)
  Kalisz (49)
  Konin (47)
  Zachodniopomorskie:
  Szczecin (312)
  Koszalin (55)
  Kołobrzeg (34)
  Auchan (88)
  Tesco (109)
  Inditex (54)
  OBI (9)
  PKP (20)
  STRABAG (7)
  ABB (107)
  Accenture (283)
  Carrefour (169)
  PKO BP (355)
  KPMG (38)
  Orange (33)
  IKEA (44)
  Budimex (22)

  Rekrutują z Praca.pl