Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Warszawa
83 dni temu
Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80752

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


- udział w posiedzeniach Sejmu RP i Senatu RP, komisji sejmowych i senackich, konferencjach uzgodnieniowych, komisjach prawniczych,


- stres wywołany pracą pod presją czasu,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty aktów normatywnych w zakresie właściwości wydziału oraz opracowuje pod względem redakcyjnym i legislacyjnym (w tym w zakresie spójności z innymi normami prawnymi i zgodności z normami wyższego rzędu), przedstawione przez departamenty (biura) lub zespoły resortowe, projekty aktów normatywnych;
 • Prowadzi uzgodnienia międzyresortowe dotyczące projektów aktów normatywnych opracowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości;
 • Współdziała w opracowywaniu projektów aktów normatywnych przygotowywanych i wydawanych przez inne organy państwowe oraz bierze udział w konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych, na których projekty są rozpatrywane;
 • Prowadzi sprawy związane z udziałem Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów, Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, komisji i podkomisji sejmowych i senackich oraz innych organów, w celu zapewnienia Ministrowi Sprawiedliwości informacji niezbędnych do przedstawiania stanowiska;
 • Opracowuje projekty stanowisk Rządu dotyczące projektów ustaw kierowanych do Sejmu przez podmioty inne niż Rada Ministrów, prowadzi uzgodnienia międzyresortowe dotyczące tych projektów, a także współdziała w opracowywaniu projektów stanowisk Rządu przygotowywanych przez inne organy;
 • Przygotowuje projekty opinii prawnych dla wydziałów, departamentów (biur), Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, organów administracji publicznej, sądów, prokuratur i innych podmiotów, projekty odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, oraz na interpelacje, zapytania i dezyderaty;
 • Uczestniczy w pracach zespołów resortowych i międzyresortowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, na stanowisku związanym z opracowywaniem aktów prawnych
 • Aplikacja legislacyjna lub studia podyplomowe w zakresie legislacji
 • Umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office)
 • Wiedza z zakresu legislacji
 • Wiedza z zakresu prawa karnego
 • Umiejętność formułowania pism urzędowych i opinii prawnych
 • Zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, komunikacja, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Podobne oferty