Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Główny specjalista
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Warszawa
82 dni temu
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80692

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


• rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


 

Zakres zadań

 • Bierze udział w koordynacji wdrażania zapisów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r. (SRT2030), średniookresowej strategii rozwoju kraju, strategii zintegrowanych i innych polityk w zakresie właściwości Ministerstwa, a także prac związanych z raportowaniem postępów w realizacji poprzez koordynację i opracowywanie raportu z realizacji wdrażania SRT2030 na potrzeby dyrekcji DST i Kierownictwa resortu; weryfikację i analizę dokumentów strategicznych i programowych, zarówno regionalnych, krajowych jak i unijnych pod kątem ich zbieżności z SRT2030; współpracę z departamentami branżowymi MI pod kątem przygotowania stanowiska i opinii resortu w zakresie poszczególnych dokumentów strategicznych i programowych; uczestnictwo w procesie aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r., w tym współpracę z innymi resortami, jednostkami podległymi ministerstwu, regionami jak i ekspertami zewnętrznymi; przygotowywanie materiałów tezowo-informacyjnych, prezentacji, raportów w zakresie polityki transportowej państwa na potrzeby dyrekcji DST i Kierownictwa resortu.
 • Prowadzi sprawy związane z realizacją przez stronę polską wytycznych UE w sprawie rozwoju sieci TEN-T oraz transkontynentalnych osi transportowych w tym bierze udział w pracach związanych z procesem rewizji Transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T; analizuje zarówno krajowe, jak i zagraniczne dokumenty, opracowania, plany dotyczące rozwoju transportu pod kątem funkcjonowania oraz rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T; opracowuje, weryfikuje, uzgadnia i przekazuje stanowiska strony polskiej odnośnie kwestii związanych z funkcjonowaniem i rozwojem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T; opracowuje stanowisko Rządu RP, prezentacje, materiały tezowo-informacyjne w zakresie wdrażania sieci TEN-T; opracowuje instrukcje dla przedstawicieli Polski na posiedzenia grup roboczych Rady UE oraz szczytów ministrów ds. infrastruktury państw UE dotyczących problematyki rozwoju sieci TEN-T, zarówno w języku polskim i angielskim; współpracuje z innymi podmiotami administracji centralnej w celu uzgadniania projektów aktów prawnych pod kątem ich zgodności z wytycznymi ws. transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.
 • Koordynuje prace Ministerstwa Infrastruktury nad wdrażaniem Programu rozwoju systemu transportowego na obszarze Podtatrza do 2030 r. poprzez udział w pracach grupy roboczej ds. organizacji transportu w ramach Forum Współpracy dla Podtatrza; przygotowywanie raportu z wdrażania Programu; bieżącą współpracę z departamentami MI oraz JST zaangażowanymi w prace na rzecz realizacji Programu.
 • Analizuje, opiniuje i przedstawia rekomendacje w odniesieniu do krajowych, regionalnych i ponadregionalnych dokumentów strategicznych, a także dokumentów unijnych, projektów aktów prawnych w tym m.in. długookresowej strategii rozwoju kraju, średniookresowej strategii rozwoju kraju, strategii zintegrowanych, strategii regionalnych i ponadregionalnych itp..
 • Prowadzi współpracę z instytucjami Unii Europejskiej i organizacjami międzynarodowymi w zakresie kwestii związanych z kształtowaniem strategicznych długoterminowych koncepcji rozwoju transportu, infrastruktury transportowej w Polsce i Europie.
 • Bierze udział w obsłudze polskiej części portalu TENtec w tym monitoruje i aktualizuje dane dotyczące systemu transportowego TEN-T w Polsce, prowadzi współpracę z Komisją Europejską, jednostkami krajowymi oraz jednostkami resortu infrastruktury i rozwoju przy obsłudze portalu TENtec; sporządza i przekazuje Komisji Europejskiej raporty poprzez portal TENtec oraz bierze udział w pracach przy realizacji projektów na polskiej części sieci TEN-T.
 • Bierze udział w spotkaniach ciał kolegialnych Ministerstwa i międzyresortowych realizujących zadania związane z kształtowaniem i wdrażaniem polityki transportowej szczebla krajowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia we współpracy międzynarodowej lub planowaniu strategicznym.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Znajomość organizacji i struktury administracji publicznej oraz podstawowych przepisów prawa
 • Znajomość zasad funkcjonowania systemu transportowego krajowego i UE oraz umiejętność wykorzystania tej wiedzy w praktyce;
 • Wiedza z zakresu krajowych dokumentów strategicznych i programowych z zakresu transportu i umiejętność jej wykorzystania w praktyce
 • umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe