Specjalista do spraw: pomocy publicznej w Wydziale Pomocy Horyzontalnej, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Warszawa

42 dni temu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie o naborze nr 67172 z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista
do spraw: pomocy publicznej
w Wydziale Pomocy Horyzontalnej, Departament Monitorowania Pomocy Publicznej

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

 ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

ZAKRES ZADAŃ
 • Przygotowywanie projektów stanowisk UOKIK w odniesieniu do projektów pomocy horyzontalnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w celu zapewnienia ich zgodności z przepisami o pomocy publicznej.
 • Przygotowywanie notyfikacji projektów pomocy horyzontalnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, oraz wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności w toku postępowania prowadzonego przez Komisję Europejską w celu uzyskania akceptacji notyfikowanej pomocy.
 • Przygotowywanie projektów pisemnych interpretacji przepisów dotyczących pomocy horyzontalnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, w celu zapewnienia udzielania pomocy zgodnie z przepisami unijnym.
 • Uczestniczenie w konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych dotyczących projektów pomocy horyzontalnej, w tym pomocy udzielanej w ramach programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, oraz współpraca z podmiotami przygotowującymi takie projekty, podmiotami udzielającymi pomocy oraz przedsiębiorcami, w celu przedstawienia stanowiska w zakresie zgodności projektów pomocy z przepisami o pomocy publicznej lub wyjaśnienia wątpliwości dotyczących stosowania przepisów o pomocy publicznej.
 • Przygotowywanie projektów stanowisk Rządu w odniesieniu do projektów aktów prawa unijnego dotyczących pomocy horyzontalnej, w celu ich przekazania Komisji Europejskiej oraz przedstawienia podczas spotkań KE z przedstawicielami państw członkowskich UE.
 • Koordynowanie postępowań w zakresie zwrotu pomocy publicznej w przypadku wydania przez KE decyzji o obowiązku zwrotu pomocy niezgodnej z zasadami rynku wewnętrznego lub pomocy wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przygotowywanie dokumentów niezbędnych do podejmowania czynności w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez KE u beneficjenta pomocy oraz uczestniczenie w takiej kontroli w celu zapewnienia skutecznego wykonywania decyzji KE.
 • Przygotowywanie projektów dokumentów niezbędnych do podejmowania czynności w toku postępowania przez Trybunałem Sprawiedliwości UE i Sadem w sprawach dotyczących pomocy publicznej w celu zapewnienia prawidłowego reprezentowania interesów.
 • Przygotowywanie projektów decyzji nakładających kary na beneficjentów pomocy w celu zapewnienia należytego wykonywania w zakresie przekazywania informacji przez beneficjentów.

WARUNKI PRACY:

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • Wykształcenie: wyższe.
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w pracy w zakresie pomocy publicznej (np. praca w instytucji udzielającej pomocy publicznej) lub funduszy strukturalnych bądź 1,5 roku doświadczenia w pracy w administracji publicznej.
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: znajomości przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; znajomości problematyki integracji europejskiej; znajomości problematyki funduszy strukturalnych; znajomości prawa unijnego w zakresie pomocy publicznej.
 • Język angielski na poziomie B2.
 • Posiadanie kompetencji: skuteczna komunikacja, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
WYMAGANIA DODATKOWE
 • Wykształcenie: wyższe prawo/ekonomia/politologia/ stosunki miedzy narodowe/ europeistyka
 • Studia podyplomowe w zakresie: integracji europejskiej/ funduszy strukturalnych/ pomocy publicznej/ prawa podatkowego/ analizy finansowej przedsiębiorstw.
 • Język angielski na poziomie C1.
 • Inny język UE na poziomie B2.
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie znajomości analizy finansowej przedsiębiorstw.
 • Posiadanie kompetencji: umiejętność współpracy.

Poznaj

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - UOKiK


Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych