Specjalista ds. sanitarnych

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

Warszawa

55 dni temu

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-10/20 na wolne stanowisko

Specjalista ds. sanitarnych

I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127

II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 1

III. Zakres zadań na stanowisku:

 • współuczestniczenie w opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów w zakresie inwestycji i remontów,
 • dokonywanie ocen celowości i zasadności planowanych remontów,
 • współuczestniczenie w opracowywaniu dokumentacji przetargowej (w tym opisu przedmiotu zamówienia, kosztorysów inwestorskich, wniosku o wszczęcie postępowania, zapisów merytorycznych w SIWZ, istotnych postanowień umowy),
 • współuczestniczenie w postępowaniach o zamówienia publiczne,
 • współuczestniczenie w organizowaniu wykonawstwa inwestycyjnego, remontów i zakupów inwestycyjnych wraz z wnioskowaniem o zapewnienie środków finansowych w zakresie niezbędnym dla procedur przetargowych,
 • czuwanie nad terminowością realizacji inwestycji i remontów zgodnie z zawartymi umowami,
 • współuczestniczenie w przeprowadzaniu okresowych analiz przebiegu robót i podejmowanie czynności zmierzających do usprawnienia procesu wykonawstwa,
 • współuczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych robót,
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym poprawności wystawianych faktur,
 • współuczestniczenie w rozliczaniu zrealizowanych zadań.

IV. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • biegła znajomość obsługi komputera i posługiwania się pakietem MS Office, przede wszystkim programem Excel i Word,
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • zdolności negocjacyjne,
 • dyspozycyjność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • samodzielność,
 • bardzo dobra organizacja pracy – umiejętność ustalania priorytetów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych, nastawienie na realizację celu, rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz pracy w zespole,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
 • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

V. Wymagania mile widziane:

 • doświadczenie w zakresie opracowywania rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • doświadczenie w dokonywaniu ocen celowości i zasadności planowanych remontów,
 • doświadczenie w realizacji zadań finansowanych ze środków budżetu państwa,
 • doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
 • doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad utrzymaniem technicznym budynków w zakresie prowadzonych usług konserwacyjnych,
 • doświadczenie zawodowe w jednostce inwestycyjnej związanej z prowadzeniem robót budowlanych, w szczególności branży sanitarnej w zakresie wentylacji i klimatyzacji,
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności:
  - sanitarnej,
 • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programów do kosztorysowania (np. NORMA).
 • znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych, KPA, norm i przepisów BHP.

VI. Z naszej strony oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • stałe godziny pracy 8:00 – 16:00,
 • zdobycie cennego doświadczenia,
 • ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę,
 • prestiż związany z pracą w największym sądzie w Polsce i w jednym z największych w Europie,
 • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
 • zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej czy karty sportowej.

Poznaj

Sąd Okręgowy w Warszawie

Sąd Okręgowy w Warszawie to największy sąd w Polsce i jeden z największych w Europie. Są tu rozpoznawane wszystkie kategorie spraw, jakie powierzono tej rangi sądom – rozstrzygane w I i II instancji sprawy cywilne, karne, gospodarcze, pracy i ubezpieczeń społecznych. Toczą się tu także postępowania, dla których Sąd Okręgowy w Warszawie jest wyłącznie właściwym w skali kraju. To w jego ramach działają Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych; to tu prowadzona jest ewidencja partii politycznych, funduszy emerytalnych i inwestycyjnych. W Sądzie Okręgowym w Warszawie toczy się także wiele spraw, które przyciągają zainteresowanie mediów ze względu na swoją wagę społeczną.

W Sądzie Okręgowym orzeka blisko 300 sędziów, 11 referendarzy, pracuje ponad 200 asystentów i blisko 800 urzędników. W sądach rejonowych w okręgu orzeka ponad pół tysiąca sędziów (stan na kwiecień 2017 r).

Pracownicy Sądu tworzą młody zespół, 60% z nich to osoby poniżej 40 roku życia (urzędnicy i obsługa).

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych