Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Projektów Miejskich w Wydziale Projektów Miejskich
Centrum Unijnych Projektów Transportowych
Warszawa
specjalista mid / senior
10 dni temu
Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko
Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Projektów Miejskich w Wydziale Projektów Miejskich
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: 18/2021
Podstawowe obowiązki:
 • Monitorowanie procesu przygotowania i realizacji projektu.
 • Ocena i weryfikacja wniosku o dofinansowanie projektu.
 • Weryfikacja wniosków o płatność.
 • Współpraca z beneficjentami oraz instytucjami w systemie wdrażania POIiŚ.
Wymagania niezbędne:
 • Na stanowisko Specjalisty - wykształcenie wyższe i minimum 2 lata stażu pracy.
 • Na stanowisko Starszego specjalisty - wykształcenie wyższe i minimum 2 lata stażu pracy.
 • Na stanowisko Głównego specjalisty - wykształcenie wyższe i minimum 3 lata stażu pracy.
Wymagania dodatkowe:
 • Wykształcenie wyższe magisterskie. Preferowane: ekonomiczne, prawnicze, administracja.
 • Min. 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z wdrażaniem projektów współfinansowanych z udziałem funduszy UE, znajomość procedur oraz przepisów Unii Europejskiej w zakresie Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.
 • Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, prawa cywilnego, prawa budowlanego.
 • Biegła znajomość pakietu MS Office.
 • Bardzo dobra organizacja pracy.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
Wykaz Dokumentów aplikacyjnych:
 • CV zawierające dane osobowe, o których mowa w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.).
 • List motywacyjny (opcjonalnie).
Prosimy o przesyłanie Aplikacji przy uwzględnieniu, że:
 • w przypadku podania danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), prosimy o zawarcie w Aplikacji klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej Aplikacji, przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, przekazanych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko, na które aplikuję. Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy.”

 • w przypadku podania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO 1 (tzw. dane szczególnych kategorii), wymagane jest zawarcie w Aplikacji dodatkowo klauzuli o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tzw. dane szczególnych kategorii). Przez realizację procesu rekrutacji w CUPT rozumie się także jego dokumentowanie. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy”.

 

Aplikacje należy przesyłać za pomocą przycisku APLIKUJ TERAZ wraz z podaniem nazw stanowiska i numeru rekrutacji.

 • CUPT zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane Aplikacje.
 • Aplikacje bez wskazanego numeru rekrutacji mogą nie brać udziału w rekrutacji, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika, w której rekrutacji kandydat składający Aplikację bierze udział.
 • CUPT będzie kontaktował się z kandydatem za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Termin składania Aplikacji upływa w dniu 06/12/2021 r.

 
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa.
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem:Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z udziałem w obecnym postępowaniu rekrutacyjnym ogłoszonym przez CUPT, w tym w celu zapewnienia transparentności procesu, tj. odzwierciedlenia w dokumentacji z przebiegu rekrutacji informacji o imionach i nazwiskach wszystkich kandydatów ubiegających się o zatrudnienie na dane stanowisko.
  • e-mail: IOD@cupt.gov.pl lub
  • Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa z dopiskiem „IOD”.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
 • art. 221 Kodeksu pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz. U. 2018 poz. 2369) w związku z art. 6 ust. 1 lit. b RODO 2;
 • art. 221 § 1 pkt 4-6 Kodeksu pracy w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  W przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych wykraczających poza przepisy art. 221 Kodeksu pracy prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  W przypadku podania w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO wymagane jest wyrażenie zgody, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO, na ich przetwarzanie w procesie rekrutacji.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a wyrażona zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie i w dowolny sposób. Podanie danych osobowych w dokumentach rekrutacyjnych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędna dla celu przeprowadzenia rekrutacji. Podanie innych danych osobowych, niż jest to wymagane przepisami prawa, jest dobrowolne.
 • W związku z prowadzonym postępowaniem rekrutacyjnym przysługują Pani/Panu takie prawa jak: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, żądania sprostowania lub usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z wyłączeniem tych podmiotów, z którymi CUPT ma zawarte umowy na świadczenie usług utrzymania lub serwisu systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych. Natomiast mogą być przekazywane instytucjom upoważnionym do tego z mocy prawa.
 • CUPT dokona trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych owych kandydatów, którzy nie zostali wyłonieni w rekrutacji, ze wszystkich nośników będących w posiadaniu, nie później niż 30 dni od dnia zatrudnienia pracownika wybranego w ramach danej rekrutacji, z zastrzeżeniem, że CUPT będzie przetwarzać dane w zakresie imienia i nazwiska kandydatów przez okres 1 roku od dnia zatrudnienia pracownika wybranego w ramach danej rekrutacji, na potrzeby ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. Po upływie ww. okresu,
 • CUPT dokona anonimizacji lub usunie dane w zakresie imienia i nazwiska kandydatów ze wszystkich nośników informacji.
Aplikuj teraz

Poznaj

Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Podobne oferty