Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Specjalista w Sekcji Nadzoru

Centrala NFZ

Warszawa

18 dni temu

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalisty w Sekcji Nadzoru, nad Sprawozdawczością Elektroniczną

w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

DSOZ/19/62

Zapraszamy do składania aplikacji i udziału w procesie rekrutacji do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. Praca w Centrali NFZ to szansa zdobycia unikalnej wiedzy i licznych kompetencji. Jesteśmy organizacją publiczną, nadzorowaną przez Ministra Zdrowia. Zarządzamy i odpowiadamy za środki finansowe przeznaczone na leczenie, pełnimy rolę płatnika publicznego, działamy na rzecz wszystkich Pacjentów.

 

Praca w Funduszu to nauka, doświadczenie i satysfakcja z tworzenia wartości, które mają realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość.

 

Naszym pracownikom oferujemy:

 • pracę w organizacji sprawnie zarządzanej i skoncentrowanej na realizacji konkretnych celów i zadań;
 • możliwość intensywnego rozwoju pracownikom oferujemy kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje;
 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę;
 • wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zatrudnionych w NFZ;
 • atrakcyjne wsparcie socjalne finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w postaci dofinansowania do wypoczynku pracowników, a także ich dzieci;
 • opiekę pracodawcy i wsparcie związków zawodowych dbających o poszanowanie godności pracownika.

Kogo szukamy:

 • osób ambitnych, nastawionych na wspólne osiąganie celów;
 • ludzi marzących o sukcesie zawodowym;
 • osób o wysokim poziomie motywacji osobistej;
 • pracowników z inicjatywą i zapałem do pracy;
 • kandydatów w różnym wieku, młodzi zdobędą doświadczenie, starsi podzielą się
  z nami wcześniej nabytymi umiejętnościami;
 • osób o wysokiej kulturze osobistej.

Szczegóły oferty:

 

Wymiar etatu:  1 etat


Miejsce wykonywania pracy:  Warszawa / Centrala NFZ


Główne obowiązki:

 • udział w pracach standaryzacyjnych dotyczących zapewnienia poprawności i wiarygodności danych przekazywanych do Funduszu przez świadczeniodawców, poprzez udział w pracach związanych z realizacją procesu centralnych walidacji i weryfikacji (CWW i CRW);
 • obsługa aplikacji CWA;
 • nadzór nad właściwym przepływem informacji i dokumentacji dotyczących procesów CWW i CRW;
 • przygotowywanie wniosków o zlecenie dostosowania systemów informatycznych Funduszu w zakresie zadań Sekcji, zgodnie z właściwą procedurą;
 • współpraca z Departamentem Informatyki w zakresie określania niezbędnych wymagań funkcjonalnych dotyczących sprawozdawczości elektronicznej;
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali i komórkami organizacyjnymi w oddziałach wojewódzkich Funduszu w zakresie zadań realizowanych przez Sekcję;
 • udział w pracach zespołu walidacji i weryfikacji;
 • realizacja innych zadań określonych przez przełożonych, w zakresie zadań realizowanych przez DSOZ.

Wykształcenie: wyższe/średnie


Wymagania konieczne:

 • minimum 3 lata pracy zawodowej w przypadku posiadania wykształcenia wyższego;
 • minimum 5 lat pracy zawodowej w przypadku posiadania wykształcenia średniego;
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.);
 • bardzo dobra umiejętność posługiwania się pakietem Microsoft Office, w szczególności programu (Word, Excel, Power Point, Outlook);
 • umiejętności pracy koncepcyjnej i analitycznego myślenia;
 • umiejętność prowadzenia spraw i tworzenia korespondencji.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w strukturach NFZ;
 • znajomość zasad sprawozdawania oraz rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej;
 • znajomość Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych;
 • umiejętność odczytywania opisów komunikatów sprawozdawczych xml;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • komunikatywność i kreatywność.

Wymagane dokumenty:

 • podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • podpisany list motywacyjny;
 • podpisane CV;
 • kopie dokumentów potwierdzające 3 lata pracy zawodowej przy wykształceniu wyższym lub 5 lat pracy zawodowej przy wykształceniu średnim na podstawie stosunku pracy, a także okresy aktywności zawodowej wynikające z umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu (potwierdzone zaświadczeniem okresu zatrudnienia z tytułu umowy zlecenia), jak również wykonywaniu działalności gospodarczej;
 • w przypadku posiadania kopie dokumentów potwierdzające wymagania konieczne i dodatkowe wskazane powyżej;
 • podpisane oświadczenia o treści:
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego DSOZ/19/62 zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych RODO).
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego numeru telefonu, niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji.”
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego adresu email, niezbędnego do kontaktu w bieżącym procesie rekrutacji.”
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów.”
   UWAGA!
   Dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne.
  • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Centralę NFZ w przyszłości.”
   UWAGA!
   Dołączenie zgody jest dobrowolne.

Informacja o metodach i technikach naboru:

 • weryfikacja ofert pod względem formalnym i spełnienia wymagań wskazanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym zostanie dokonana przez pracowników Biura Kadr i Szkoleń;
 • formy weryfikowania kompetencji kandydatów ustali komisja rekrutacyjna, która może w szczególności stosować następujące narzędzia i techniki selekcji: kwestionariusze, formularze, rozmowę kwalifikacyjną, test wiedzy i umiejętności oraz zadania symulacyjne.

Informacje dodatkowe dotyczące naboru:

 • kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej;
 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będzie zamieszczona przy ogłoszeniu o naborze;
 • kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po analizie dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie, miejscu oraz formie przeprowadzenia naboru;
 • kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowani.

Informacja dla osób niepełnosprawnych:

 • kandydaci z orzeczeniem o niepełnosprawności powinni dołączyć do aplikacji kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
 • kandydaci z orzeczeniem o niepełnosprawności będą traktowani na równi z pozostałymi kandydatami ubiegającymi się o dane stanowisko;
 • komisja wyłania najlepszych kandydatów, jeśli wśród nich znajdzie się osoba z niepełnosprawnością będzie miała pierwszeństwo w zatrudnieniu.

Ponadto kandydaci do zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.).

 

Art. 112. 
1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
1) świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
2) właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
3) członkami organów lub pracownikami podmiotów tworzących w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;
4) członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
5) członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia
11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej(Dz. U. z 2015 r., poz. 1844);

6) właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty, o których mowa w pkt 2;
7) właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6;
8) posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
9) członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.


2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
1) podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy;
2) wykonywać działalności gospodarczej.


Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych RODO), informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych udostępnionych na potrzeby rekrutacji jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych związane jest z wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141; tj. Dz. U. 2018 poz. 917) Niepodanie przez Panią/Pana danych może wpływać na treść rozstrzygnięcia w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zapisami art. 6.1a, a w przypadku podania szczególnych kategorii danych, na podstawie art. 9. 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych RODO).

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danym przypadku przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), której dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przekazane przez Panią/Pana dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Centrali NFZ: iod@nfz.gov.pl

 

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (700)
Wałbrzych (67)
Legnica (99)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (244)
Toruń (149)
Lubelskie:
Lublin (258)
Chełm (47)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (884)
Tarnów (102)
Nowy Sącz (92)
Mazowieckie:
Warszawa (2190)
Radom (170)
Płock (74)
Opolskie:
Opole (234)
Nysa (81)
Podkarpackie:
Rzeszów (148)
Przemyśl (38)
Podlaskie:
Białystok (170)
Suwałki (40)
Łomża (38)
Pomorskie:
Gdańsk (503)
Gdynia (299)
Słupsk (81)
Śląskie:
Katowice (572)
Częstochowa (178)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (197)
Elbląg (131)
Ełk (63)
Wielkopolskie:
Poznań (673)
Kalisz (96)
Konin (80)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (314)
Koszalin (119)
Kołobrzeg (43)
Auchan (194)
Tesco (155)
Inditex (32)
Leroy Merlin (176)
Bricoman (31)
STRABAG (5)
ABB (43)
Accenture (116)
Carrefour (149)
PKO BP (339)
PwC (28)
KPMG (41)
Orange (33)
IKEA (44)
Budimex (30)

Rekrutują z Praca.pl