Specjalista

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Olsztyn

7 dni temu

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Olsztyn
Ogłoszenie o naborze Nr 54091

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca przy komputerze;
- praca związana z obsługą wyposażenia pomiarowo-badawczego;
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych;
- wyjazdy służbowe krajowe
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – brak podjazdu do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;
- w trakcie wyjazdów służbowych warunki świadczenia pracy są zróżnicowane, mogą nie być dostosowane do wymagań osób niepełnosprawnych;

Zakres zadań

 • Pobieranie próbek i wykonywanie analiz biologicznych w środowisku w celu prawidłowej realizacji zadań Centralnego Laboratorium Badawczego.
 • Prowadzenie zapisów z wykonanych czynności i badań, w celu spełnienia wymagań systemu zarządzania Centralnego Laboratorium Badawczego.
 • Sprawowanie nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem pomiarowym, w celu zagwarantowania prawidłowego jego funkcjonowania.
 • Zgłaszanie spostrzeżeń i niezgodności w zakresie wykonywanych zadań.
 • Opracowanie koniecznych instrukcji badawczych i technicznych.
 • Przygotowanie zapotrzebowania na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi.
 • Uczestniczenie w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu biologii lub ochrona środowiska
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność obsługi komputera oraz pakietu MS Office
 • znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025,
 • znajomość metod oznaczeń biologicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia audytora wewnętrznego
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pływania

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-26 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu