Specjalista

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa

43 dni temu

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 68753

Warunki pracy

- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
- obsługa klientów zewnętrznych Urzędu,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax.
Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach opłat terminalowych, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych Prezesa Urzędu w sprawach opłat terminalowych.
 • Prowadzenie spraw związanych ze współpracą z EUROCONTROL, Komisją Europejską oraz innymi podmiotami w sprawach związanych z opłatami nawigacyjnymi i finansowymi aspektami działalności instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.
 • Udział w audytach i kontrolach prowadzonych przez Inspektorat oraz zapewnienie obsługi administracyjnej procesu i spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem, dokumentowaniem oraz organizacją bieżącego nadzoru.
 • Udział w realizacji spraw związanych z ciągłym monitorowaniem, analizą oraz oceną stanu wdrożenia i realizacji planu skuteczności działania dla służb żeglugi powietrznej w obszarze efektywności kosztowej i inwestycji.
 • Realizacja spraw związanych z udziałem Prezesa Urzędu w realizacji nadzoru właścicielskiego nad Polską Agencją Żeglugi Powietrznej wynikającego z ustawy o PAŻP, w tym udział w przygotowywaniu projektów opinii do planów i sprawozdań PAŻP w zakresie zagadnień finansowo-ekonomicznych oraz koordynacja przygotowywania projektów opinii zbiorczych do tych dokumentów w celu zapewnienia efektywności kosztowej i zgodności działalności instytucji z przepisami prawa i zasadami Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej.
 • Udział w realizacji zadań związanych z organizacją konsultacji z przedstawicielami użytkowników przestrzeni powietrznej w obszarze opłat nawigacyjnych oraz systemu skuteczności działania, w tym udział w przekazywaniu właściwym podmiotom informacji i dokumentacji dotyczących opłat nawigacyjnych oraz planów skuteczności działania.
 • Udział w realizacji zadań związanych z przygotowaniem instrukcji i stanowiska RP bądź Urzędu na spotkania przedstawicieli europejskich, polskich oraz międzynarodowych instytucji w aspekcie ekonomiczno-finansowego obszaru działalności instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej.
 • Udział w realizacji zadań związanych z monitorowaniem zmian w przepisach prawa krajowego i międzynarodowego wpływających na działalność instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej w aspekcie ekonomiczno-finansowym oraz uczestnictwo w procesie opiniowania, przedstawiania propozycji i dokonywania uzgodnień.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku: ekonomia lub zarządzanie lub prawo lub finanse i rachunkowość lub ekonometria lub międzynarodowe stosunki gospodarcze

lub

wykształcenie wyższe i studia podyplomowe na kierunku ekonomia lub zarządzanie lub finanse i rachunkowość lub bankowość lub ekonometria

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w lotnictwie lub w obszarze związanym z zagadnieniami ekonomiczno-finansowymi
 • Przeszkolenie z zakresu technik audytowania - audytor wewnętrzny
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość międzynarodowych i krajowych przepisów z zakresu żeglugi powietrznej, w tym: ustawa Prawo lotnicze oraz przepisy wykonawcze do niej, przepisy międzynarodowe EUROCONTROL i UE dot. opłat nawigacyjnych oraz systemu skuteczności działania.
 • Znajomość analizy finansowej
 • Znajomość finansów przedsiębiorstwa i rachunkowości
 • Znajomość KPA
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Kompetencje behawiorlane: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenia specjalistyczne krajowe i zagraniczne w zakresie: finansowania ANS, jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze jego uzyskania
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym (B2)
 • Znajomość ekonometrii i statystyki