Specjalista
Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Warszawa
9 dni temu
Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie
Dyrektor Generalny Głównego Inspektoratu Sanitarnego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79465

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera minimum 7 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu. Charakter pracy oraz konieczność tworzenia dokumentacji wymagać będzie współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi. W związku z tym, w zależności od potrzeb, praca będzie wymagać przemieszczania się na terenie budynku i poza nim. Stres związany z pracą pod presją czasu oraz reprezentowaniem urzędu na zewnątrz. Wyjazdy służbowe krajowe z wykorzystaniem środków transportu publicznego lub samochodów służbowych. Pomieszczenie zakładu pracy uwzględnia potrzeby osób z niepełnosprawnościami w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku od ul. Targowej 65. Drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Targowej 65 pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą swobodnie korzystać z czterech toalet znajdujących się na parterze, II, IV i VI piętrze. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności oraz korzystania z parkingu podziemnego.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w procedowaniu projektów aktów normatywnych oraz ich nowelizacji, w szczególności wdrażających unijne regulacje prawne dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody w kąpieliskach do polskiego porządku prawnego
 • Opiniuje projekty aktów prawnych, sprawozdania oraz inne dokumenty wpływające do Departamentu z zakresu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w kąpieliskach, miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz na pływalniach
 • Przygotowuje wyjaśnienia i opinie w zakresie aktów prawnych będących w kompetencji Zespołu ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody
 • Przygotowuje odpowiedzi na pisma, skargi, wnioski, interpelacje i zapytania Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej, wystąpienia podmiotów prawa międzynarodowego (Komisji Europejskiej, itp.) w zakresie kompetencji Zespołu ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody
 • Przygotowuje odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej związanych z realizacją zadań merytorycznych Departamentu, w tym przygotowuje projekty odpowiedzi w zakresie zadań realizowanych przez Zespół ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody
 • Współuczestniczy w przygotowywaniu stanowisk prezentowanych na forum UE w zakresie zadań realizowanych przez Zespół ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody
 • Przeprowadza kontrole jednostek podległych i nadzorowanych Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz kontrole doraźne w zakresie właściwości merytorycznej Zespołu ds. Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne lub z zakresu nauk technicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość przepisów UE dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody w kąpieliskach
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Znajomość przepisów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo wodne z zakresu jakości wody w kąpieliskach
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność poprawnego formułowania myśli w mowie i na piśmie
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność
 • Umiejętności organizacyjne, interpersonalne
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy własnej na stanowisku

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych nadmiarowych, nie związanych z wymaganiami i dokumentami określonymi w ogłoszeniu, przekazanych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2021-06-25 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  W związku z realizacją wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Sanitarny z siedzibą przy ul. Targowej 65, 03-729 Warszawa, zwany dalej „Administratorem danych”.


  2. Z inspektorem ochrony danych (IOD) wyznaczonym przez administratora może się Pani/Pan kontaktować:


  1) pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa;


  2) pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@gis.gov.pl.


  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (w związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 221 - Kodeksu pracy i art. 26 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz udzielonej przez Panią/Pana zgody w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne.


  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.


  5. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze.


  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej i zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru lub zatrudnienia wybranego w naborze kandydata.


  7. Posiada Pani/Pan prawo do:


  1) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;


  2) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;


  3) cofnięcia zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne.


  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w procedurze rekrutacji w procesie naboru na wolne stanowisko pracy w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.


  9. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.