Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Specjalista
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Warszawa
11 dni temu
Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90849

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
- rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Prowadzi obsługę płacową wynagrodzeń ze stosunku pracy i zawartych umów cywilnoprawnych oraz Komisji działających przy Ministerstwie, w tym m.in.: nalicza wynagrodzenia, dokonuje potrąceń obowiązkowych (ZUS i podatek) oraz dobrowolnych, nalicza zasiłki z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego;
 • Prowadzi obsługę i ewidencję finansowo-księgową w zakresie wynagrodzeń pracowników oraz zawartych umów cywilnoprawnych, w tym księguje listy wynagrodzeń, sprawdza dokumenty księgowe pod względem formalno-rachunkowym, kontroluje prawidłowości zapisów dotyczących ewidencji księgowej;
 • Analizuje i weryfikuje naliczone wynagrodzenia w zakresie wykorzystania funduszu wynagrodzeń, w tym zaangażowanie środków na wynagrodzenia wynikające z umów o pracę oraz zawartych umów cywilnoprawnych, sporządza informacje na temat wykorzystania środków, analizuje koszty, zobowiązania oraz należności;
 • Prowadzi obsługę finansowo-księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • Obsługuje płatności w systemach bankowości elektronicznej, w tym: przygotowuje polecenia przelewów z list wynagrodzeń oraz dotyczących należnych składek do ZUS i zaliczek do Urzędu Skarbowego;
 • Sporządza roczne informacje o składkach oraz informacje o przychodach i pobranych zaliczkach dla pracowników oraz dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, wystawia zaświadczenia o wysokości uzyskanych dochodów;
 • Prowadzi obsługę w zakresie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych w zakresie sprawozdań o stanie zatrudnienia i wynagrodzenia (Rb-28, Rb-70, sprawozdania do Szefa Służby Cywilnej, sprawozdania GUS), weryfikuje zapisy księgowe oraz przygotowuje informacje z wykorzystania budżetu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie ekonomii lub finansów
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze finansowo-księgowej wynagrodzeń
 • Wiedza z zakresu naliczania wynagrodzeń, sporządzania list płac i innych wypłat.
 • Wiedza z zakresu: rachunkowości, w tym znajomość rachunkowości budżetowej; ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; świadczeń wypłacanych pracownikom w razie choroby i macierzyństwa; podatku od osób fizycznych;
 • Wiedza z zakresu ustawy o finansach publicznych; ustawy o służbie cywilnej; ustawy o ZFŚS; ustawy o PFRON
 • Wiedza z zakresu rozliczania umów cywilnoprawnych
 • Znajomość obsługi programu PŁATNIK
 • Skuteczna komunikacja
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty