Starszy Inspektor ds. Szkolenia

Straż Miejska m.st. Warszawy

Warszawa

409 dni temu

Straż Miejska m.st. Warszawy
[z siedzibą ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa]
poszukuje kandydata na stanowisko

Starszy Inspektor ds. Szkolenia
(umowa na czas zastępstwa nieobecnego pracownika)
Miejsce pracy: Warszawa
oferta pracy – 476

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie organizowanie, koordynowanie szkoleń specjalistycznych i kursu podstawowego dla pracowników Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz sporządzanie dokumentacji w tym zakresie, a także:

 • udział w badaniu zapotrzebowania na szkolenia pracowników i przygotowanie rocznego planu szkoleń oraz bieżąca weryfikacja realizacji szkoleń
 • bieżąca weryfikacja zgłaszanych zapotrzebowań na szkolenia specjalistyczne pod kątem ich zasadności, odniesienia do planu rocznego oraz zgodności z polityką szkoleń Straży Miejskiej
 • bieżące monitorowanie ofert szkoleniowych pod kątem ich przydatności dla Straży Miejskiej
 • organizowanie udziału pracowników Straży Miejskiej w szkoleniach, konferencjach, zawodach sportowych itp.
 • kontrola realizacji umów i porozumień realizowanych w Wydziale Szkolenia
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej szkoleń (wnioski o wydatek, umowy, ankiety itp.) oraz kontrola obiegu w/w dokumentów, ewidencja oraz raportowanie (sprawozdania, statystyki) w zakresie szkoleń

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych)
 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie co najmniej średnie
 • co najmniej 3 lata stażu pracy przy wykształceniu wyższym lub co najmniej 6 lat stażu pracy przy wykształceniu średnim
 • powyżej trzech lat doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • umiejętność obsługi programów MS Word (poprawne formatowanie, szybkie pisanie) i MS Excel (przetwarzanie danych – porządkowanie, zaawansowane filtrowanie, sortowanie, stosowanie różnych funkcji tabel przestawnych)
 • wiedza w zakresie organizacji szkoleń

Wymagania dodatkowe (pożądane):

 • 3 lata doświadczenia zawodowego w organizowaniu i administrowaniu szkoleniami
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej m. st. Warszawy;
2. inspektorem ochrony danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy jest Małgorzata Kumor, adres kontaktowy: iod@strazmiejska.waw.pl ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Starszy Inspektor ds. Szkolenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody oraz w związku z art.221 Kodeksu Pracy;
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacji;
7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy inspektora ochrony danych;
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Starszy Inspektor ds. Szkolenia.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Szkoleń 
Specjalista do spraw rekrutacji i szkoleń, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za realizowanie procesu rekrutacji i prowadzenie szkoleń pracowniczych skierowanych zarówno do nowych pracowników, jak i mających na celu poszerzanie kwalifikacji osób obecnie zatrudnionych. Specjalista reguluje zatrudnienie w firmie lub instytucji w oparciu o ścisłe instrukcje przełożonych, opracowuje oferty ...
Praca Specjalista ds. Szkoleń