Starszy referent
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Warszawa
9 dni temu
Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79473

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego. Budynek dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, posiada windę.

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności przygotowawcze oraz organizuje zniszczenia towarów, w celu przeprowadzenia prawidłowej likwidacji towarów nieunijnych i unijnych będących w dyspozycji organów celno-skarbowych.
 • Prowadzi księgi likwidacyjne w systemie finansowo-księgowym ZEFIR 2 w celu sprawowania kontroli nad ewidencją towarów przeznaczonych do likwidacji na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć.
 • Sprawuje kontrolę celną i dozór w stosunku do likwidowanych towarów, w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego i w stosownych przypadkach, innych przepisów mających zastosowanie do towarów podlegających tym działaniom.
 • Prowadzi postępowania w zakresie likwidacji towarów o unijnym i nieunijnym statusie celnym, w celu zapewnienia terminowej i prawidłowej realizacji zadań wynikających z regulaminu organizacyjnego przy realizowaniu prawomocnych orzeczeń o przepadku przedmiotów na rzecz Skarbu Państwa.
 • Obejmuje procedurą dopuszczania do obrotu towarów likwidowanych w drodze sprzedaży, w celu pobrania wszelkich należnych należności celnych przywozowych; pobrania — w stosownych przypadkach — innych należności zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi pobierania tych należności; zastosowania środków polityki handlowej oraz zakazów i ograniczeń, jeżeli nie musiały one być stosowane na wcześniejszym etapie; oraz załatwienia pozostałych formalności wymaganych przy przywozie danych towarów.
 • Prowadzi postępowania w sprawach dotyczących kosztów likwidacji w celu zminimalizowania kosztów poniesionych przez Skarb Państwa.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Odpowiedzialność
 • Gotowość do uczenia się
 • Komunikatywność
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017r. poz. 423), dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed 01.08.1972r.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2021-06-21 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej
  ul. A. Felińskiego 2 B
  01-513 Warszawa

  w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
  MUCS w Warszawie-ogłoszenie nr 79473
  Aplikacje można również składać w formie jednego pliku pdf na adres: nabory_warszawa.ias.warszawa@mf.gov.pl
  w tytule e-maila należy wpisać: MUCS, nr ogłoszenia 79473
  lub elektronicznie przez e-PUAP.

  Dane osobowe - klauzula informacyjna:

  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.


  ·         Administrator danych i kontakt do niego: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z siedzibą przy ul. Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa, nr tel.: 22 561-80-01, 22 561-80-02, adres e-mail: kancelaria.ias.warszawa@mf.gov.pl


  ·         Kontakt do inspektora ochrony danych: nr tel.: 22 56-89-393, adres e-mail: IOD.Warszawa@mf.gov.pl


  ·         Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej


  ·         Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)


  ·         Uprawnienia:


  - prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej


  - żądanie usunięcia danych w toku procesu rekrutacji oznacza wycofanie się z rekrutacji


  - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa


  ·         Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO


  ·         Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane