Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Starszy Specjalista w Departamencie Budżetu i Projektów UE (Wydział Partnerstwa Publiczno – Prywatnego)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Warszawa

7 dni temu


GDDKiA_Logo.jpg

 

Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:Starszy Specjalista w Departamencie Budżetu i Projektów UE (Wydział Partnerstwa Publiczno – Prywatnego)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: DBP WPP 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy/wyższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1


Pełen adres miejsca wykonywania pracy:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53

00-874 Warszawa

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie bieżącej obsługi umowy zawartej z koncesjonariuszem autostrady A1,
 • Prowadzenie monitoringu  zadań realizowanych przez partnera prywatnego w celu sprawnej realizacji powierzonych koncesjonariuszowi A1 zadań wynikających z zawartej umowy,
 • Wspieranie prowadzonych w wydziale rozliczeń finansowych; merytoryczna weryfikacja poprawności faktur oraz dokumentów towarzyszących wystawionym przez koncesjonariusza A1 oraz dokonywanie wyliczeń płatności należnych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. Czynszu Dzierżawnego oraz Podziału dochodu MOP wynikających z umów zawartych z koncesjonariuszem A1,
 • Współpraca przy opracowywaniu odpowiedzi/materiałów w związku z postępowaniami sądowymi z partnerem prywatnym,
 • Organizacja, przygotowanie i uczestnictwo w spotkaniach i negocjacjach; sporządzanie notatek / protokołów z podjętych działań,
 • Współpraca przy opracowywaniu koncepcji realizacji przedsięwzięć polegających na budowie i eksploatacji autostrad i dróg ekspresowych w systemie innym niż tradycyjny.
Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku pracy przy monitorach ekranowych,
 • praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 •  praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych pracy,
 •  praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Pracownikom oferujemy:

 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 • skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,  karty sportowe,
 • dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
  z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub techniczne lub prawnicze,
 • doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata w obszarze projektów inwestycyjnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B1),
 • znajomość ustaw o drogach publicznych oraz autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym,
 • znajomość ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i Drogowych Spółkach Specjalnego Przeznaczenia,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • umiejętność negocjacji,
 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie środowiska Windows i pakietu MS Office,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok w obszarze projektów inwestycyjnych, w relacjach z partnerami prywatnymi, w zakresie umów inwestycyjnych,
 • doświadczenie w pracy w komisjach przetargowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym potwierdzonym certyfikatami,
 • znajomość prawa zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów:

 

16.09.2019

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

ul. Wronia 53
00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DBP WPP 1)

 

Inne informacje:


Informacja o metodach naboru:

 • weryfikacja nadesłanych ofert,
 • możliwość sprawdzenia praktycznej wiedzy merytorycznej,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Uwaga:


Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres centrala.rekrutacja@gddkia.gov.pl podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.


W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),dalej zwanego „RODO” informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej „Administratorem danych”;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawą Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;

4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych np. usługi z zakresu IT;

5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata;

7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad: Inspektor ochrony danych, adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 22 375 86 18

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Aplikujesz na ogłoszenie

Załącz pliki do aplikacji

- Wymagane pola

Administratorem danych osobowych jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad .

Dane osobowe Kandydata przetwarzane są przez Usługodawcę w celu przekazania ich Pracodawcy. Do czasu przekazania danych Pracodawcy Praca.pl Sp. z o.o. jest Administratorem jego danych osobowych.

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (660)
Wałbrzych (61)
Legnica (118)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (251)
Toruń (132)
Lubelskie:
Lublin (230)
Chełm (33)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (814)
Tarnów (84)
Nowy Sącz (82)
Mazowieckie:
Warszawa (2009)
Radom (170)
Płock (69)
Opolskie:
Opole (223)
Nysa (62)
Podkarpackie:
Rzeszów (173)
Przemyśl (36)
Podlaskie:
Białystok (146)
Suwałki (42)
Łomża (34)
Pomorskie:
Gdańsk (502)
Gdynia (272)
Słupsk (66)
Śląskie:
Katowice (635)
Częstochowa (151)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (187)
Elbląg (100)
Ełk (50)
Wielkopolskie:
Poznań (617)
Kalisz (92)
Konin (56)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (377)
Koszalin (116)
Kołobrzeg (50)
Auchan (165)
Tesco (58)
Inditex (22)
Leroy Merlin (111)
Bricoman (11)
STRABAG (9)
ABB (17)
Accenture (66)
Carrefour (181)
PKO BP (315)
PwC (18)
KPMG (27)
Orange (45)
IKEA (46)
Budimex (2)

Rekrutują z Praca.pl