Starszy Specjalista w Departamencie Budżetu i Projektów UE (Wydział Partnerstwa Publiczno – Prywatnego)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Warszawa

410 dni temu


GDDKiA_Logo.jpg

 

Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:Starszy Specjalista w Departamencie Budżetu i Projektów UE (Wydział Partnerstwa Publiczno – Prywatnego)
Miejsce pracy: Warszawa
Nr Ref.: DBP WPP 1


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy/wyższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1


Pełen adres miejsca wykonywania pracy:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Wronia 53

00-874 Warszawa

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie bieżącej obsługi umowy zawartej z koncesjonariuszem autostrady A1,
 • Prowadzenie monitoringu  zadań realizowanych przez partnera prywatnego w celu sprawnej realizacji powierzonych koncesjonariuszowi A1 zadań wynikających z zawartej umowy,
 • Wspieranie prowadzonych w wydziale rozliczeń finansowych; merytoryczna weryfikacja poprawności faktur oraz dokumentów towarzyszących wystawionym przez koncesjonariusza A1 oraz dokonywanie wyliczeń płatności należnych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. Czynszu Dzierżawnego oraz Podziału dochodu MOP wynikających z umów zawartych z koncesjonariuszem A1,
 • Współpraca przy opracowywaniu odpowiedzi/materiałów w związku z postępowaniami sądowymi z partnerem prywatnym,
 • Organizacja, przygotowanie i uczestnictwo w spotkaniach i negocjacjach; sporządzanie notatek / protokołów z podjętych działań,
 • Współpraca przy opracowywaniu koncepcji realizacji przedsięwzięć polegających na budowie i eksploatacji autostrad i dróg ekspresowych w systemie innym niż tradycyjny.
Warunki pracy


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku pracy przy monitorach ekranowych,
 • praca na tym stanowisku związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 •  praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych pracy,
 •  praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Pracownikom oferujemy:

 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 • skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,  karty sportowe,
 • dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
  z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub techniczne lub prawnicze,
 • doświadczenie zawodowe: minimum 2 lata w obszarze projektów inwestycyjnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B1),
 • znajomość ustaw o drogach publicznych oraz autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym,
 • znajomość ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym i Drogowych Spółkach Specjalnego Przeznaczenia,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • umiejętność negocjacji,
 • umiejętność posługiwania się komputerem w zakresie środowiska Windows i pakietu MS Office,
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe: minimum 1 rok w obszarze projektów inwestycyjnych, w relacjach z partnerami prywatnymi, w zakresie umów inwestycyjnych,
 • doświadczenie w pracy w komisjach przetargowych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym potwierdzonym certyfikatami,
 • znajomość prawa zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin składania dokumentów:

 

16.09.2019

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

ul. Wronia 53
00-874 Warszawa (z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym DBP WPP 1)

 

Inne informacje:


Informacja o metodach naboru:

 • weryfikacja nadesłanych ofert,
 • możliwość sprawdzenia praktycznej wiedzy merytorycznej,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U. nr 133, poz. 883)
Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Praca Specjalista ds. Administracyjnych